Bài 1. Tự học tiếng Pháp – Chào hỏi

Hôm nay chúng ta sẽ học về chào hỏi trong tiếng Pháp. Nội dung bài giảng mình sưu tầm nên nó là tiếng Anh, các bạn chịu khó nhé !

Bienvenue!
Welcome!Bonjour!
Hello!Salut!
Hi!Je m’appelle Pierre.
My name is Pierre.

appeler
to call

J’appelle…
I call…

Je m’appelle…
I call myself…

Je m’appelle…
My name is…

Je m’appelle Pierre.
My name is Pierre.

Enchanté!
Nice to meet you!

Comment allez-vous?
How are you?

aller
to goJe vais bien.
I am doing (going) well.Vous allez bien.
You are doing well.Comment allez-vous?
How are you?

Je vais bien. Merci.
I am doing well.Thank you.

Et vous?
And you?

Je vais très bien.
I am doing very well.

Très bien. Merci.
Very well. Thank you.

A bientôt!
See you soon!

Au revoir!
Goodbye!

Adieu!
Goodbye!

 

19:40:49, 21-06-2015
2752 Lượt xem