Bạn có biết người đó như thế nào không?

Bạn có biết người đó như thế nào không?

あの方(かた)はどうしていらっしゃるか、ご存知(ぞんじ)ですか?

 

Tập hợp Tài liệu học tiếng Nhật 

1. Từ điển Hán tự

http://daytiengnhatban.com/tu-dien/tu-dien-han-tu

2. Sổ tay từ Vựng tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-khac

3. Tiếng Nhật chuyên ngành

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-chuyen-nganh

4. Tính từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tinh-tu-2

5. Động từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/dong-tu-tai-lieu-tham-khao

6. Phó từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/pho-tu-tai-lieu-tham-khao

7. Học tiếng Nhật qua Video

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/hoc-qua-video

8. Cách học Hán tự và 1000 Chữ Hán dễ học 

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

06:14:00, 27-07-2015
1776 Lượt xem