Các cụm từ thường dùng với động từ và tính từ

*Các dạng sau đây hưu ích, một số với động từ , một số với cả động từ lẫn tính từ. Nếu bạn sử dụng các dạng -de, demo hoặc dewa, chúng cũng có thẻ được dùng với các danh từ hoặc các danh từ làm tính từ.

-temo ii desu Được thôi nếu…
  bạn có thể…

Ví dụ:

-nakutemo ii desu Ổn thôi ngay cả khi
  nó không…

Ví dụ:

-tewa ikemasen không phải, không được.

Ví dụ:

-nakutewa ikemasen, nakerea narimasen phải

Ví dụ:

Beki desu nên(sự bắt buộc), phải

Ví dụ:

hazu desu được cho là, sự giả định

Ví dụ:

hou ga ii desu Tốt hơn là, nên…

Ví dụ:

Kamo shiremasen có thể, có lẽ

Ví dụ:

Hoshii desu muốn, cần

Ví dụ:

-tai desu Muốn

Ví dụ:

 

Hỗ trợ học Hán tự

16:05:15, 01-11-2014
4933 Lượt xem