Các thành viên trong gia đình bạn có khỏe không?

Các thành viên trong gia đình bạn có khỏe không?
ご家族(かぞく)の方(かた)はお元気(げんき)ですか?

Tập hợp Tài liệu học tiếng Nhật 

1. Từ điển Hán tự

http://daytiengnhatban.com/tu-dien/tu-dien-han-tu

2. Sổ tay từ Vựng tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-khac

3. Tiếng Nhật chuyên ngành

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tu-vung-chuyen-nganh

4. Tính từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/tinh-tu-2

5. Động từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/dong-tu-tai-lieu-tham-khao

6. Phó từ trong tiếng Nhật

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/pho-tu-tai-lieu-tham-khao

7. Học tiếng Nhật qua Video

http://daytiengnhatban.com/tai-lieu-tham-khao/hoc-qua-video

8. Cách học Hán tự và 1000 Chữ Hán dễ học 

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

 

06:42:05, 27-07-2015
1983 Lượt xem