Các từ bổ nghĩa danh từ

*Tính từ -i ở các dạng được liệt kê ở trên có thể bổ nghĩa một danh từ theo sau, giống như các tính từ tiếng Anh:

Ví dụ:

 

 

Dạy tiếng Nhật Bản

11:49:42, 26-10-2014
2403 Lượt xem