Chữ Hán Nha 牙

Chữ Hán Nha 牙

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NHA ngà;răng nanh
TƯỢNG NHA CHẤT ngà răng
TƯỢNG NHA SẮC trắng ngà
の塔 TƯỢNG NHA THÁP tháp ngà
TƯỢNG NHA ngà;ngà voi
HUNG NHA LỢI Hungary
07:55:51, 22-10-2015
2899 Lượt xem