Động từ Giả định cách “Dạng darou, deshou”

Giả định cách

*Đôi khi được gọi là cách “có thể xảy ra”, điều này không có sự tương chính xác trong tiếng Anh, mặc dù nó quan trọng trong tiếng Nhật. Nó cho phép người nói sử dụng một dạng động từ có thể diễn tả khả năng có thể xảy ra, tin tưởng ,hoặc ý định mà không quá trực tiếp .Cách này có hai tập hợp các dạng, một tập hợp chỉ rõ khả năng có thể xảy ra, tập hợp thứ hai chỉ ra ý định.

Dạng darou, deshou

*Dạng này diễn tả sự tin tưởng của người nói rằng một điều gì đó có thể xảy ra.Nó được cấu tạo dễ dàng bằng cách thêm darou hoặc deshou(tương ứng là dạng lịch sự và đơn giản) vào dạng đơn giản hoặc dạng từ điển của động từ. Điều này cũng áp dụng đối với dạng phủ định của dạng đơn giản,và cũng áp dụng với dạng quá khứ.

Hiện tại

Đơn giản Lịch sự
Kuru darou Kuru deshou
Iku darou Iku deshou
Taberu darou Taberu deshou

Phủ định

Konai darou konai deshou/có thể sẽ không đến
ikanai darou ikanai deshou/có thể sẽ không đi
tabenai darou tabenai deshou/có thể sẽ không ăn

Quá khứ 

Kita darou Kita deshou/ có thể đã đến
Itta darou Itta deshou/có thể đã đi
Tabeta darou Tabeta deshou/có thể đã ăn

Phủ định

konakatta darou konakatta deshou/có thể đã không đến
ikanakatta darou ikanakatta deshou/có thể đã không đi
tabanakatta darou tabanakatta deshou/có thể đã không ăn

*Các ví dụ dưới đây minh họa một số chiều mở rộng của các dạng này, đây là các dạng cũng có thể được dịch ra là “giả sử”, “tự hỏi”, “đoán”.

Ví dụ:

 

Hỗ trợ học Hán Tự

15:04:01, 04-11-2014
8109 Lượt xem