Động từ “Mệnh đề mối quan hệ nguyên nhân”

*Mệnh đề phụ thuộc cho thấy nguyên nhân, mênh đề chính cho thấy hậu quả. Tuy nhiên, mối quan hẹ nguyên nhân – hậu quả không cần phải mạnh mẽ, dạng -te được sử dụng.

Ví dụ:

…-tari…-tari

*Dạng này được dùng để chỉ “làm những việc giống như… hoặc đôi khi cái này, đôi khi cái kia

Ví dụ:

…-shi…-shi

*Dang này có thể được dùng để chỉ “và ngoài ra ,và hơn thế nữa

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

15:30:56, 31-10-2014
3731 Lượt xem