Động từ tiếng Nhật “Sự phân chia phụ âm”

Học tiếng Nhật – Ngữ pháp tiếng Nhật “Sự phân chia phụ âm của động từ”

 

*Trong nhóm này,các gốc động từ kết thúc ở một nguyên âm. Do đó,chúng có thể được gọi là các động từ  gốc C, như chúng ta sẽ gọi ở đây. Bởi vì các gốc này được thành lập bằng cách bỏ U sau cùng, và điều này còn được gọi là cách chia bỏ U và các động từ này có thể gọi là động từ bỏ U.

Chắc các bạn đang hỏi làm thế nào để biết được một động từ chỉa phụ âm?

*Nếu hình thức từ điển kết thúc ở bất cứ từ nào ngoại trừ -eru hoặc -iru , thì tất cả đều thuộc về nhóm này.

Bạn thành lập gốc từ thế nào?

*Để thành lập gốc của động từ, hãy bỏ U sau cùng.

Ví dụ:

Dạng từ điển Gốc từ Tiếng Việt
Isogu Isog- Đói
Kaku Kak- Viết
Noru Nur- Sơn
Tobu Tob- Bay
Shinu Shin- Chết
Yomu Yom- Đọc

*Đối với một số động từ, thay đổi âm nhất định là cần thiết:

Ví dụ:

Dạng từ điển Gốc từ Tiếng Việt
Dasu Das-Dash- Đưa ra
Kasu Kas-Kash Cho mượn
Matsu Mat-Mach Dợi
Tatsu Tat-Tach Đứng

+Nếu một động từ tận cùng bằng -au, -iu hoặc -ou,nó vẫn được xem là động từ gốc C, và nó thuộc về nhóm này , mặc dù một nguyên âm vẫn còn sau khi U bị cắt bỏ .Lý do đó âm “W” bị thiếu được xem là phụ âm sau cùng của gốc từ.Âm W đó, mặc dù không dược dùng trong dạng khằng định, cần cho một số dạng phủ định.

Ví dụ:

Dạng từ điển Gốc từ Tiếng Việt
Shimau Shima(W) Để dành
Kau Ka(W) Mua
Iu I(W) Say
Omou Omo(W) Suy nghĩ

+Một số động từ tận cùng bằng -eru, và -iru thuộc nhóm động từ gốc -C, sau đây là một số ví dụ:

Dạng từ điển Gốc từ Tiếng Việt
Hairu Hair- Vào
Kaeru Kaer- Trở về
Shiru Shir- Biết
Kiru Kir- Căt
Iru Ir- Cần

*Lưu ý:
-Kiru, “Cắt” là một động từ gốc C,khi được phát âm , âm tiết đầu tiên được nhấn , Động từ Kiru, “măc” là đông từ gốc V(phân chia nguyên âm). Khi được phát âm, âm tiết thứ hai được nhấn

Học tiếng Nhật Bản

12:52:28, 12-11-2014
3566 Lượt xem