Download file tập hợp Goi N2-2016

Download file tập hợp Goi N2-2016

1. Các bạn muốn vào các Nhóm cùng trình độ để nâng cao khả năng Kaiwa, Ngữ Pháp, Kanji hãy đăng ký tại đây

2. Đăng ký Kênh youtube này để được xem các Nhóm học Kaiwa và Ngữ pháp và Kanji

3. Download file tập hợp GOI N2-2016

Download file tập hợp Goi N2-2016

4. Tham khảo Phương pháp học Kanji hiệu quả

5. Phân biệt Tha Động từ và Tự động từ bằng Hình ảnh

6. Soumatome N3 bằng tiếng Việt

7. Tài liệu N1,N2,N3,N4,N5

8. Học phân tích 1000 chữ Hán miễn phí

9. Link 1000 chữ Hán tự

Danh sách 1000 Chữ hán tự

  1. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-1-tu-1-den-100
  2. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-2-tu-101-den-200
  3. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-3-tu-201-den-300
  4. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-4-tu-301-den-400
  5. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-5-tu-401-den-500
  6. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-6-tu-501-den-600
  7. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-7-tu-601-den-700
  8. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-8-tu-701-den-800
  9. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-9-tu-801-den-900
  10. http://daytiengnhatban.com/1000-chu-han-phan-cuoi-tu-901-den-1000

 

BẢNG CHIA TẤT CẢ ĐỘNG TỪ TIẾNG NHẬT

Thể Bị Động Thể Điều Kiện Thể Khả năng
1. Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2. Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3
Thể Cấm Chỉ Thể Sai khiến Thể Phủ định
1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3
Thể Mệnh lệnh Thể Ý Định Thể Quá khứ
1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1 1.  Nhóm 1
2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2 2.  Nhóm 2
3. Nhóm 3 3. Nhóm 3 3. Nhóm 3
14:36:45, 28-08-2016
11829 Lượt xem