Giao tiếp tiếng Nhật “Cách sử dụng nguyên âm ngắn & dài”

Học tiếng Nhật Bản trực tuyến – Giáo tiếp tiếng Nhật “Cách sử dụng Nguyên âm ngắn, nguyên âm dài”

*Cái này là rất quan trọng trong việc giáo tiếp các bạn phải hết sức chú ý nha, mặc dù các từ trong hai cột mình trình bày sau đây có vẻ giống nhau , nhưng nhìn kỹ sẽ thấy các từ nằm ở bên phải chứa một nguyên âm dài hơn mình sẽ ký hiệu bằng ” – ” cho các bạn dễ thấy. Khi các bạn phát âm thì hãy nhớ giữ cho các âm của nguyên âm này dài gấp hai lần các nguyên âm ngắn.

goi : từ vựng go-i :sự thỏa thuận
jo-ho : sự nhượng bộ jo-ho- : thông tin
josei : phụ nữ jo-sei : tình hình
kokyo- : quê nhà ko-kyo- : công cộng
koritsu : sự cách ly ko-ritsu : công quỹ
koru : tập trung vào ko-ru : làm đông
kosho- : sự hỏng máy ko-sho- : sự đàm phán
kuki : cuống , cọng ku-ki : không khí
kyoku suru : cho phép kyo-ka suru : tăng cường
roka suru : lọc ro-ka suru: già đi
sato : làng , xã sato- : đường
seito : sinh viên seito- : đản ,chính trị
shochi suru : giải quyết sho-chi suru : đồng ý, ưng thuận
shoki no : sớm sho-ki no : lành mạnh
shomei suru : ký sho-mei suru : chứng tỏ
soshiki : tổ chức so-shiki : đám tang
suji : cốt truyện su-ji : hình vẽ mình họa
teki : kẻ thù teiki : đều đặn
toki : thời gian to-ki : sự đăng kí
toru : cầm , nắm , mang to-ru : đi qua
toshi : năm to-shi : sự đầu tư
tsuchi : đất tsu-chi : lời báo trước
yoji : bốn giờ yo-ji : việc buôn bán
yuki : tuyết yu-ki : sự can đảm
yume : giấc mơ yu-mei : nổi tiếng

 

Hỗ trợ học Hán Tự

10:14:25, 19-11-2014
3623 Lượt xem