minna no nihongo

今、 HOCHIMINH し は きれい に なりました

(Bây giờ, thành phố Hồ Chí Minh đã trở nên sạch sẽ hơn rồi>