minna no nihongo

B:ええ、なにか もえて いるようです。
Ừ, hình như là có gì đó đang cháy.