Hán tự : Chữ CỰC 極

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
めて CỰC cực kỳ; rất; vô cùng; đặc biệt; hết sức
CỰC HẠN cực hạn; giới hạn cuối cùng; cực điểm; tối đa
CỰC sự cực hạn; bước đường cùng; sự bất hạnh tột độ; tận cùng; tột độ; tột cùng
CỰC BẦN đói rách
まる CỰC cùng cực; điểm chót; chấm dứt; kết thúc
端な CỰC ĐOAN đáo để
CỰC rất; vô cùng; cực; cực kỳ;trạng thái ở mức độ cao; mức độ quá
CỰC ĐOAN cực đoan;sự cực đoan; cực đoan
CỰC BÍ bí mật tuyệt đối; tuyệt mật; bí mật
CỰC ĐIỂM cực điểm
CỰC NHẠC,LẠC cõi cực lạc; thiên đường
CỰC ĐÔNG Viễn Đông
度に金に困る CỰC ĐỘ KIM KHỐN túng tiền
CỰC ĐỘ lộng hành
CỰC HÀN sự lạnh nhất; cái lạnh giữa mùa đông; sự lạnh lẽo; sự băng giá; lạnh lẽo; băng giá; lạnh giá
CỰC VỰC vùng cực
地圏 CỰC ĐỊA QUYỀN vùng cực
CỰC THƯỢNG nhất; tốt nhất; cao nhất; thượng hạng;sự nhất; cái nhất; cao nhất; hảo hạng; tuyệt vời
める CỰC bồi dưỡng; nâng cao; rèn luyện; đạt đến mức tối đa;tìm hiểu; tìm hiểu đến cùng; cố gắng; cố gắng; đến cùng; tiến hành đến cùng
ÂM CỰC cực âm
TIÊU CỰC tiêu cực
BẮC CỰC QUYỀN bắc cực quyền;vùng Bắc Cực
BẮC CỰC bắc cực;cực Bắc
PHỤ CỰC cực âm; cực nam phía từ tính
BÁT CỰC QUYỀN Môn võ Bát Cực Quyền
める KIẾN CỰC nhìn rõ; nhìn thấu; nhìn thấu suốt; nhận rõ
真空管 NHỊ CỰC CHÂN KHÔNG,KHỐNG QUẢN Điôt
貴重 CHI CỰC QUÝ TRỌNG,TRÙNG vô giáo dục
THIÊN CỰC thiên cực
NHỊ CỰC lưỡng cực
目的 CÙNG CỰC MỤC ĐÍCH mục đích cuối cùng; mục đích cao nhất
観測 NAM CỰC QUAN TRẮC Thám hiểm Nam cực
LƯỠNG CỰC lưỡng cực
CỨU CỰC cùng cực; tận cùng; cuối cùng
NAM CỰC ĐIỂM Cực Nam
的働く TÍCH CỰC ĐÍCH ĐỘNG tích cực làm việc
NAM CỰC HẢI Biển Nam cực
的に熱中する TÍCH CỰC ĐÍCH NHIỆT TRUNG hăng say
NAM CỰC DƯƠNG biển nam cực
TÍCH CỰC ĐÍCH một cách tích cực;tích cực
NAM CỰC TINH sao Nam cực; Nam tinh
TÍCH CỰC TÍNH,TÁNH tính tích cực
NAM CỰC ĐỚI,ĐÁI Khu vực Nam cực
S CỰC cực Nam; Nam Cực
分子 TÍCH CỰC PHÂN TỬ,TÝ phần tử tích cực
大陸 NAM CỰC ĐẠI LỤC lục địa Nam cực
N CỰC cực Bắc
にやる TÍCH CỰC hăng hái
NAM CỰC QUYỀN nam cực quyền;vùng quanh Nam cực
電位 ĐIỆN CỰC ĐIỆN VỊ điện thế điện cực
NAM CỰC QUANG Nam cực quang
ĐIỆN CỰC cực điện;Điện cực
TIÊU CỰC ĐÍCH có tính tiêu cực
NAM CỰC cực nam;nam cực
DƯƠNG CỰC cực dương;dương cực
TIÊU CỰC TÍNH,TÁNH tính tiêu cực
BẮC CỰC TINH sao bắc cực
進退まる TIẾN,TẤN THOÁI,THỐI CỰC quẩn
痛快まり無い THỐNG KHOÁI CỰC VÔ,MÔ cực kỳ thích thú
05:55:35, 18-06-2015
2427 Lượt xem