Hán tự : chữ Đặc 特

 Hán tự : chữ Đặc 特

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐẶC TẬP chuyên san; số đặc biệt; đặc san
許使用免許 ĐẶC HỨA SỬ,SỨ DỤNG MIỄN HỨA giấy dùng sáng chế
ĐẶC CHỦNG Loại đặc biệt; đặc chủng
殊潜航艇 ĐẶC THÙ TIỀM HÀNG ĐĨNH tàu ngầm chuyên dụng
恵付買 ĐẶC HUỆ PHÓ MÃI quyền chọn mua
定品 ĐẶC ĐỊNH PHẨM hàng cá biệt hóa
別配当 ĐẶC BIỆT PHỐI ĐƯƠNG cổ tức đặc biệt
別協約 ĐẶC BIỆT HIỆP ƯỚC đặc ước
になし ĐẶC Không có gì đặc biệt
ĐẶC TRƯỜNG,TRƯỢNG đặc điểm nổi bật; ưu điểm
許主 ĐẶC HỨA CHỦ,TRÚ người được cấp bằng sáng chế
異点 ĐẶC DỊ ĐIỂM điểm riêng; điểm dị thường; điểm khác biệt
殊機能 ĐẶC THÙ CƠ,KY NĂNG chức năng đặc thù
ĐẶC HUỆ ân huệ đặc biệt;đặc huệ
定化 ĐẶC ĐỊNH HÓA cá biệt hóa
別貨物 ĐẶC BIỆT HÓA VẬT hàng đặc biệt
別制限 ĐẶC BIỆT CHẾ HẠN chấp nhận đặc biệt
ĐẶC nhất là; đặc biệt là
ĐẶC TUYỂN sự lựa chọn đặc biệt
ĐẶC HỨA sự cho phép đặc biệt; bằng sáng chế
異性 ĐẶC DỊ TÍNH,TÁNH đặc tính riêng
殊撮影 ĐẶC THÙ TOÁT ẢNH sự ảnh hưởng đặc thù
ĐẶC TÍNH,TÁNH Đặc trưng; đặc tính
定する ĐẶC ĐỊNH chỉ định trước
別警察 ĐẶC BIỆT CẢNH SÁT cánh sát đặc biệt
別利権 ĐẶC BIỆT LỢI QUYỀN đặc lợi
ĐẶC TẬP Phiên bản đặc biệt
ĐẶC THIẾT sự thiết lập đặc biệt; sự sắp đặt đặc biệt
異値分解 ĐẶC DỊ TRỊ PHÂN GIẢI sự phân tích giá trị đặc tính
殊才能者 ĐẶC THÙ TÀI NĂNG GIẢ đặc tài
急券 ĐẶC CẤP KHOÁN Vé tàu tốc hành (loại đặc biệt)
ĐẶC ĐỊNH đã định trước; đặc định;sự chỉ định trước
別行政区 ĐẶC BIỆT HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH KHU đặc khu hành chính
別全権を付与する ĐẶC BIỆT TOÀN QUYỀN PHÓ DỮ,DỰ đặc trách
ĐẶC XÁ đặc xá;sự đặc xá
ĐẶC HUẤN khóa huấn luyện đặc biệt
異体質 ĐẶC DỊ THỂ CHẤT đặc tính riêng
殊性 ĐẶC THÙ TÍNH,TÁNH tính đặc thù
ĐẶC CẤP sự nhanh đặc biệt; sự hỏa tốc; sự khẩn cấp;tàu tốc hành
売する ĐẶC MẠI bán rẻ
別船荷証券 ĐẶC BIỆT THUYỀN HÀ CHỨNG KHOÁN vận đơn đặc biệt
別会計 ĐẶC BIỆT HỘI KẾ Tài khoản đặc biệt
ĐẶC CHẤT đặc chất;đặc tính; đặc trưng;phẩm chất
製ラーメン ĐẶC CHẾ Ramen đặc biệt
ĐẶC DỊ khác thường; phi thường; xuất sắc; xuất chúng;sự phi thường; sự xuất sắc; sự xuất chúng
殊学級 ĐẶC THÙ HỌC CẤP cấp học đặc thù
徴量 ĐẶC TRƯNG LƯỢNG giá trị đặc trưng
ĐẶC MẠI bán hóa giá;sự bán rẻ; sự bán hàng đặc biệt
別経済区 ĐẶC BIỆT KINH TẾ KHU đặc khu kinh tế
別任務 ĐẶC BIỆT NHIỆM VỤ đặc nhiệm;đặc vụ
ĐẶC THƯỞNG Giải thưởng đặc biệt
ĐẶC CHẾ sự đặc chế
産物 ĐẶC SẢN VẬT đặc sản;Sản phẩm đặc biệt;thổ vật
殊合名会社 ĐẶC THÙ HỢP DANH HỘI XÃ hội buôn dự phần
徴抽出 ĐẶC TRƯNG TRỪU XUẤT sự lựa chọn theo đặc trưng
命全権大使 ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ĐẠI SỬ,SỨ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
別法 ĐẶC BIỆT PHÁP luật đặc biệt
別エディション ĐẶC BIỆT Phiên bản đặc biệt
ĐẶC NHẬN Sự thừa nhận đặc biệt; sự chấp nhận đặc biệt
ĐẶC TRANG sự trang bị đặc biệt
産品輸出業者 ĐẶC SẢN PHẨM THÂU XUẤT NGHIỆP GIẢ hãng xuất khẩu đặc sản
ĐẶC THÙ đặc biệt; đặc thù;sự đặc thù
ĐẶC TRƯNG đặc trưng;dáng
命全権公使 ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CÔNG SỬ,SỨ công sứ đặc mệnh toàn quyền
別料金(取引所) ĐẶC BIỆT LIỆU KIM THỦ DẪN SỞ giá có bù (sở giao dịch)
別の視野で ĐẶC BIỆT THỊ DÃ đặc cách
許法 ĐẶC HỨA PHÁP luật sáng chế
ĐẶC DUNG khoản vay đặc biệt (tài chính)
産品 ĐẶC SẢN PHẨM Sản phẩm đặc biệt
権階級 ĐẶC QUYỀN GIAI CẤP giai cấp đặc quyền; giai cấp độc quyền; giai cấp thượng lưu
待生 ĐẶC ĐÃI SINH Sinh viên có học bổng
ĐẶC MỆNH Sứ mệnh
別手当 ĐẶC BIỆT THỦ ĐƯƠNG tiền trợ cấp đặc biệt
別の ĐẶC BIỆT riêng biệt
許権 ĐẶC HỨA QUYỀN quyền dùng bằng sáng chế;quyền dùng sáng chế;quyền sáng chế; đặc quyền chế tạo
色を表す ĐẶC SẮC BIỂU đặc trưng
ĐẶC SẢN đặc sản
ĐẶC QUYỀN đặc quyền;đắc thế
待券 ĐẶC ĐÃI KHOÁN Vé mời
務機関 ĐẶC VỤ CƠ,KY QUAN cơ quan đặc vụ; cơ quan tình báo
別引受 ĐẶC BIỆT DẪN THỤ,THỌ chấp nhận đặc biệt
別な愛顧 ĐẶC BIỆT ÁI CỐ đặc ân
許明細書 ĐẶC HỨA MINH TẾ THƯ sách hướng dẫn về quyền sáng chế
ĐẶC SẮC đặc điểm; ưu điểm nổi bật;đặc sắc
派記者 ĐẶC PHÁI KÝ GIẢ phóng viên
ĐẶC HỮU sự vốn có; sự cố hữu;vốn có
ĐẶC ĐÃI sự đãi ngộ đặc biệt
ĐẶC VỤ đặc vụ;Nhiệm vụ đặc biệt
別引出権 ĐẶC BIỆT DẪN XUẤT QUYỀN quyền rút vốn đặc biệt;quyền vay đặc biệt
別な好意 ĐẶC BIỆT HIẾU,HẢO Ý đặc huệ
許料 ĐẶC HỨA LIỆU tiền đặc quyền tác giả; tiền nhuận bút; tiền bản quyền phát minh
級酒 ĐẶC CẤP TỬU rượu thượng hạng
派員 ĐẶC PHÁI VIÊN đặc phái viên; phóng viên
攻隊 ĐẶC CÔNG ĐỘI đội đặc công; đội cảm tử
定郵便局 ĐẶC ĐỊNH BƯU TIỆN CỤC,CUỘC bưu điện đặc biệt
効薬 ĐẶC HIỆU DƯỢC diệu dược;linh dược;thần dược;thuốc đặc hiệu
別委員会 ĐẶC BIỆT ỦY VIÊN HỘI Ủy ban đặc biệt
ĐẶC BIỆT đặc biệt;sự đặc biệt
許技術 ĐẶC HỨA KỸ THUẬT công nghệ được cấp bằng sáng chế
級品 ĐẶC CẤP PHẨM hàng cao cấp

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐẶC PHÁI đặc phái
ĐẶC SOẠN,TUYỂN,CHUYỂN sự lựa chọn đặc biệt
定通常兵器使用禁止制限条約 ĐẶC ĐỊNH THÔNG THƯỜNG BINH KHÍ SỬ,SỨ DỤNG CẤM CHỈ CHẾ HẠN ĐIỀU ƯỚC Công ước Cấm và Hạn chế Sử dụng Một số Vũ khí quy định
効がある ĐẶC HIỆU linh nghiệm
別委任 ĐẶC BIỆT ỦY NHIỆM đặc nhiệm
ĐẶC ĐIỂN đặc quyền;sự ưu đãi đặc biệt
ĐẶC NHU nhu cầu đặc biệt
許庁 ĐẶC HỨA SẢNH nơi cấp bằng sáng chế
ĐẶC CẤP cấp cao; thượng hạng
ĐẶC CHÚ sự đặt hàng đặc biệt
ĐẶC SƯU Sự khảo sát đặc biệt
定貨物 ĐẶC ĐỊNH HÓA VẬT hàng đặc định
ĐẶC HIỆU Hiệu lực đặc biệt
別委 ĐẶC BIỆT ỦY Ủy ban đặc biệt
ĐẶC MIỄN Sự miễn đặc biệt
ĐẶC ĐIỆN Bức điện đặc biệt
許保護 ĐẶC HỨA BẢO HỘ bảo vệ quyền sáng chế
ĐẶC ƯỚC đặc ước;Hợp đồng đặc biệt
殊鋼 ĐẶC THÙ CƯƠNG thép đặc biệt
ĐẶC KỸ kỹ thuật đặc biệt; kỹ năng đặc biệt
定権限 ĐẶC ĐỊNH QUYỀN HẠN quyền đặc biệt
ĐẶC CÔNG Hiệu lực đặc biệt
別号 ĐẶC BIỆT HIỆU Số đặc biệt;số dư đặc biệt
ĐẶC LỆ ví dụ đặc biệt
集号 ĐẶC TẬP HIỆU Số đặc biệt
許侵害 ĐẶC HỨA XÂM HẠI sự xâm phạm quyền sáng chế
ĐẶC CHỦNG đặc chủng
殊組合 ĐẶC THÙ TỔ HỢP hội buôn dự phần
恵関税率 ĐẶC HUỆ QUAN THUẾ XUẤT suất thuế ưu đãi
定未払い手形 ĐẶC ĐỊNH VỊ,MÙI PHẤT THỦ HÌNH hối phiếu định hạn trả
別配当金 ĐẶC BIỆT PHỐI ĐƯƠNG KIM cổ tức đặc biệt
別危険 ĐẶC BIỆT NGUY HIỂM rủi ro đặc biệt
使 ĐẶC SỬ,SỨ đặc sứ
恵国制度 TỐI ĐẶC HUỆ QUỐC CHẾ ĐỘ chế độ nước ưu đãi nhất
定物 BẤT ĐẶC ĐỊNH VẬT hàng không đặc định
SIÊU ĐẶC CẤP siêu tốc hành (tàu)
定品 BẤT ĐẶC ĐỊNH PHẨM hàng đồng loạt;hàng không đặc định
ĐỘC ĐẶC độc đáo;sự độc đáo
専売許証 CHUYÊN MẠI ĐẶC HỨA CHỨNG giấy phép dùng bằng sáng chế
外交 NGOẠI GIAO ĐẶC QUYỀN đặc quyền ngoại giao; quyền miễn trừ ngoại giao; miễn trừ ngoại giao; đặc quyền miễn trừ ngoại giao
高射 CAO XẠ ĐẶC KHOA Pháo binh phòng không
先取 TIÊN THỦ ĐẶC QUYỀN quyền lưu giữ
無条件恵国待遇 VÔ,MÔ ĐIỀU KIỆN ĐẶC HUỆ QUỐC ĐÃI NGỘ chế độ nước ưu đãi nhất không điều kiện
条件付恵国待遇 ĐIỀU KIỆN PHÓ ĐẶC HUỆ QUỐC ĐÃI NGỘ chế độ nước ưu đãi nhất có điều kiện
雑誌の別号 TẠP CHÍ ĐẶC BIỆT HIỆU đặc san
生活が別困難な子供、または社会悪の対象となる者 SINH HOẠT ĐẶC BIỆT KHỐN NẠN,NAN TỬ,TÝ CUNG XÃ HỘI ÁC ĐỐI TƯỢNG GIẢ Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội
契約による商品の KHẾ,KHIẾT ƯỚC THƯƠNG PHẨM ĐẶC ĐỊNH cá biệt hóa cho hợp đồng
07:50:08, 22-10-2015
3042 Lượt xem