Hán tự : Chữ ĐỀ 題

Cách học hán tự hiệu quả NHẤT

http://daytiengnhatban.com/phuong-phap-hoc-kanji-the-nao-la-hieu-qua

Danh sách Hán tự dễ học NHẤT

http://daytiengnhatban.com/hoc-han-tu

Lịch Khai Giảng tiếng Nhật qua Skype

http://daytiengnhatban.com/lich-khai-giang

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
ĐỀ MỤC đề mục
ĐỀ TÀI đề tài
ĐỀ DANH nhan đề;tên (sách, bài hát.v.v…)
する ĐỀ đặt nhan đề; lấy tiêu đề; làm thơ với nhan đề
ĐỀ vấn đề; chủ đề
をふっかける NẠN,NAN ĐỀ hạch sách
NẠN,NAN ĐỀ chủ đề rắc rối; vấn đề rắc rối
PHÓ ĐỀ phụ đề
NGHỊ ĐỀ đề án hội nghị; vấn đề thảo luận; vấn đề bàn luận; vấn đề trao đổi; chủ đề thảo luận; chủ đề bàn luận; chủ đề trao đổi;
NGỰ ĐỀ chủ đề do vua chọn để bình thơ
XUẤT ĐỀ việc đề ra câu hỏi; sự đặt ra vấn đề
LUẬN ĐỀ luận cương
KHÓA ĐỀ chủ đề; đề tài; nhiệm vụ; thách thức
LỆ ĐỀ ví dụ mẫu; bài tập mẫu
THOẠI ĐỀ chủ đề;đầu đề câu chuyện;đề tài
宿 TÚC,TÚ ĐỀ bài tập về nhà
BIỂU ĐỀ tiêu đề
CHỦ,TRÚ ĐỀ chủ đề;đề tài
ĐỀ MỤC lễ cầu nguyện; buổi cầu kinh
を解決する VẤN ĐỀ GIẢI QUYẾT Giải quyết vấn đề
を引き起こす VẤN ĐỀ DẪN KHỞI gây chuyện
から外れる VẤN ĐỀ NGOẠI lạc đề
VẤN ĐỀ vấn đề
TIÊU ĐỀ đề bài
MỆNH ĐỀ mệnh đề
難問 NẠN,NAN VẤN ĐỀ Vấn đề khó khăn; vấn đề phức tạp
別問 BIỆT VẤN ĐỀ vấn đề khác
政治問 CHÍNH,CHÁNH TRI VẤN ĐỀ vấn đề chính trị
南北問 NAM BẮC VẤN ĐỀ vấn đề Bắc Nam
公害問 CÔNG HẠI VẤN ĐỀ Vấn đề ô nhiễm
対内問 ĐỐI NỘI VẤN ĐỀ vấn đề đối nội
人口問 NHÂN KHẨU VẤN ĐỀ Vấn đề dân cư
外交問評議会 NGOẠI GIAO VẤN ĐỀ BÌNH NGHỊ HỘI Hội đồng phụ trách các vấn đề đối ngoại
経済問 KINH TẾ VẤN ĐỀ vấn đề kinh tế
外交問 NGOẠI GIAO VẤN ĐỀ vấn đề ngoại giao
程度問 TRÌNH ĐỘ VẤN ĐỀ vấn đề mức độ
国際問 QUỐC TẾ VẤN ĐỀ vấn đề quốc tế
社会問 XÃ HỘI VẤN ĐỀ tệ nạn xã hội
相関問 TƯƠNG,TƯỚNG QUAN VẤN ĐỀ vấn đề tương quan
環境問 HOÀN CẢNH VẤN ĐỀ vấn đề môi trường
当面の問 ĐƯƠNG DIỆN VẤN ĐỀ vấn đề trước mắt
テスト問 VẤN ĐỀ đề thi
礼拝の八 LỄ BÀI BÁT ĐỀ MỤC bát bảo;bát bửu
生死の問 SINH TỬ VẤN ĐỀ vấn đề sống chết
手に余る課 THỦ DƯ KHÓA ĐỀ nhiệm vụ ngoài sức mình
戦略国際問研究所 CHIẾN LƯỢC QUỐC TẾ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU SỞ Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế
国連人道問 QUỐC LIÊN NHÂN ĐẠO VẤN ĐỀ CỤC,CUỘC Cục phụ trách các vấn đề nhân đạo
2000年問対策済み NIÊN VẤN ĐỀ ĐỐI SÁCH TẾ sự khắc phục được vấn đề Y2K
2000年問 NIÊN VẤN ĐỀ Sự cố Y2K; sự cố máy tính năm 2000; thảm họa Y2K; vấn đề của năm 2000
06:20:14, 22-08-2015
2541 Lượt xem