Hán tự : Chữ KỶ 机

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
上の空論 KỶ THƯỢNG KHÔNG,KHỐNG LUẬN lý thuyết suông
KỶ THƯỢNG trên bàn; lý thuyết; trên giấy tờ
の上に足を上げる KỶ THƯỢNG TÚC THƯỢNG gác chân lên bàn
の上に本を置く KỶ THƯỢNG BẢN TRỊ đặt sách lên bàn
の上 KỶ THƯỢNG trên bàn
KỶ bàn;bàn viết
VĂN KỶ bàn đọc;bàn giấy
TỬ,TÝ KỶ bàn con
事務 SỰ VỤ KỶ bàn văn phòng
書き物 THƯ VẬT KỶ bàn viết
06:54:22, 08-06-2015
2666 Lượt xem