Hán tự : Chữ NẠI 捺

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
NẠI NHIỄM Nhuộm màu
NẠI ẤN con dấu
NẠI đóng
債務負担印債務証書 TRÁI VỤ PHỤ ĐẢM NẠI ẤN TRÁI VỤ CHỨNG THƯ hối phiếu một bản
06:14:50, 28-05-2015
2706 Lượt xem