Hán tự : Chữ QUYỀN 権 (phần 2)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
使用 SỬ,SỨ DỤNG QUYỀN quyền sử dụng
黙秘 MẶC BÍ QUYỀN quyền phủ quyết
日照 NHẬT CHIẾU QUYỀN Quyền được hưởng ánh sáng mặt trời từ nhà mình
平等 BÌNH ĐĂNG QUYỀN Quyền bình đẳng
公民を奪う CÔNG DÂN QUYỀN ĐOẠT tước quyền công dân
表決 BIỂU QUYẾT QUYỀN quyền biểu quyết;quyền bỏ phiếu
公民 CÔNG DÂN QUYỀN quyền công dân
選挙 TUYỂN CỬ QUYỀN quyền bầu cử;quyền tuyển cử
行政 HÀNH,HÀNG CHÍNH,CHÁNH QUYỀN quyền hành chính
発言 PHÁT NGÔN QUYỀN quyền phát ngôn
交戦 GIAO CHIẾN QUYỀN quyền tham chiến; quyền giao chiến
著作 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN PHÁP luật bản quyền
国連 QUỐC LIÊN QUYỀN CHƯƠNG hiến chương liên hiệp quốc
選択 TUYỂN TRẠCH QUYỀN quyền lựa chọn
著作所有 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN SỞ HỮU Bản quyền
居住 CƯ TRÚ,TRỤ QUYỀN quyền cư trú
商標 THƯƠNG TIÊU QUYỀN quyền nhãn hiệu
主導を握る CHỦ,TRÚ ĐAO QUYỀN ÁC giành quyền chủ động
著作 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN Bản quyền
生存 SINH TỒN QUYỀN quyền sinh tồn
漁業 NGƯ NGHIỆP QUYỀN quyền ngư nghiệp
支配 CHI PHỐI QUYỀN quyền chi phối
専制 CHUYÊN CHẾ QUYỀN quyền chuyên chế
入漁 NHẬP NGƯ QUYỀN Quyền đánh bắt cá ở những hải phận đặc biệt
軍事 QUÂN SỰ QUYỀN LỰC binh quyền
自衛 TỰ VỆ QUYỀN quyền tự vệ
独立 ĐỘC LẬP QUYỀN quyền độc lập
提訴 ĐỀ TỐ QUYỀN quyền đi kiện
入場 NHẬP TRƯỜNG QUYỀN quyền đi vào
先取特 TIÊN THỦ ĐẶC QUYỀN quyền lưu giữ
民族の DÂN TỘC QUYỀN ÍCH quyền lợi của nhân dân
子供の利協会 TỬ,TÝ CUNG QUYỀN LỢI HIỆP HỘI Hội đồng Quyền Trẻ em
署名()者 THỰ DANH QUYỀN GIẢ người có quyền ký
民族の DÂN TỘC QUYỀN LỢI quyền lợi của nhân dân
武家政 VŨ,VÕ GIA CHÍNH,CHÁNH QUYỀN Chính phủ samurai
特命全大使 ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN ĐẠI SỬ,SỨ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền
契約利の譲渡 KHẾ,KHIẾT ƯỚC LỢI QUYỀN NHƯỢNG ĐỘ chuyển nhượng hợp đồng
証拠物を隠す CHỨNG CỨ VẬT QUYỀN ẨN tàng tích
特命全公使 ĐẶC MỆNH TOÀN QUYỀN CÔNG SỬ,SỨ công sứ đặc mệnh toàn quyền
傀儡政 KHÔI LỖI CHÍNH,CHÁNH QUYỀN chính phủ bù nhìn
天賦人 THIÊN PHÙ NHÂN QUYỀN quyền tự nhiên của con người
特別利 ĐẶC BIỆT LỢI QUYỀN đặc lợi
外交特 NGOẠI GIAO ĐẶC QUYỀN đặc quyền ngoại giao; quyền miễn trừ ngoại giao; miễn trừ ngoại giao; đặc quyền miễn trừ ngoại giao
再販売 TÁI PHIẾN MẠI QUYỀN quyền bán lại
被選挙 BỊ TUYỂN CỬ QUYỀN Quyền bầu cử; sự bỏ phiếu
特別全を付与する ĐẶC BIỆT TOÀN QUYỀN PHÓ DỮ,DỰ đặc trách
帝王神 ĐẾ VƯƠNG THẦN QUYỀN THUYẾT thuyết về quyền tuyệt đối của vua
地方の ĐỊA PHƯƠNG QUYỀN HẠN phân quyền
地方の力者 ĐỊA PHƯƠNG QUYỀN LỰC GIẢ cường hào
男女同 NAM NỮ ĐỒNG QUYỀN quyền lợi nam nữ ngang nhau
連帯債 LIÊN ĐỚI,ĐÁI TRÁI QUYỀN GIẢ đồng trái chủ
不可侵 BẤT KHẢ XÂM QUYỀN quyền bất khả xâm phạm
商品の利証書 THƯƠNG PHẨM QUYỀN LỢI CHỨNG THƯ chứng từ sở hữu hàng hóa
民族自決 DÂN TỘC TỰ QUYẾT QUYỀN quyền dân tộc tự quyết
子どもの利保護センター TỬ,TÝ QUYỀN LỢI BẢO HỘ Trung tâm Bảo vệ Quyền trẻ em
アクセス QUYỀN quyền truy cập; quyền tiếp cận; quyền thâm nhập
販売選択 PHIẾN MẠI TUYỂN TRẠCH QUYỀN quyền chọn bán
婦人参政 PHỤ NHÂN THAM CHÍNH,CHÁNH QUYỀN chính quyền có phụ nữ tham dự
占有留置 CHIẾM,CHIÊM HỮU LƯU TRỊ QUYỀN quyền lưu giữ tài sản
米自由人連合 MỄ TỰ DO NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP Liên minh Tự do Công dân Mỹ
特別引出 ĐẶC BIỆT DẪN XUẤT QUYỀN quyền rút vốn đặc biệt;quyền vay đặc biệt
工業所有 CÔNG NGHIỆP SỞ HỮU QUYỀN quyền sở hữu công nghiệp
選挙の有 TUYỂN CỬ HỮU QUYỀN GIẢ cử tri
島の領有を主張する ĐẢO LÃNH,LĨNH HỮU QUYỀN CHỦ,TRÚ TRƯƠNG chủ trương quyền sở hữu đảo
放送と人利に関する委員会 PHÓNG TỐNG NHÂN QUYỀN ĐĂNG QUYỀN LỢI QUAN ỦY VIÊN HỘI Nhân quyền và Phát thanh; ủy ban các Quyền liên quan khác
商品所有 THƯƠNG PHẨM SỞ HỮU QUYỀN quyền sở hữu hàng hoá
経済社会的利センター KINH TẾ XÃ HỘI ĐÍCH QUYỀN LỢI Trung tâm Quyền Xã hội và Kinh tế
デジタル・ミレニアム著作 TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN PHÁP Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ kỹ thuật số
コンピュータ犯罪・知的所有 PHẠM TỘI TRI ĐÍCH SỞ HỮU QUYỀN KHÓA Bộ phận Sở hữu Trí tuệ và Tội phạm Máy tính
社団法人コンピュータソフトウェア著作協会 XÃ ĐOÀN PHÁP NHÂN TRỮ,TRƯỚC TÁC QUYỀN HIỆP HỘI Hiệp hội Bản quyền Phần mềm Máy tính
06:08:03, 18-06-2015
2781 Lượt xem