Hán tự : Chữ QUYỀN 権 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
QUYỀN UY,OAI khí thế;oai quyền;quyền thế;quyền uy; quyền hành; quyền lực;uy quyền;vế
利をゆづる QUYỀN LỢI sang tên
QUYỀN THẾ quyền thế; quyền lực
利の平等 QUYỀN LỢI BÌNH ĐĂNG bình quyền
力闘争 QUYỀN LỰC ĐẤU TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
QUYỀN LỢI quyền lợi; đặc quyền; đặc lợi; quyền
力行使 QUYỀN LỰC HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ quyền hành
QUYỀN quyền; quyền lợi; thẩm quyền
QUYỀN HẠN căn nguyên;quyền hạn; thẩm quyền; quyền
力者 QUYỀN LỰC GIẢ người có quyền lực; người có ảnh hưởng; người quyền cao chức trọng; người tai to mặt lớn; người có chức có quyền
門勢家 QUYỀN MÔN THẾ GIA người có thế lực; người tai to mặt lớn; người có quyền thế; người quyền cao chức trọng
力政治 QUYỀN LỰC CHÍNH,CHÁNH TRI chính trị dựa vào quyền lực
QUYỀN MÔN gia đình có thế lực; gia đình quyền thế
力争い QUYỀN LỰC TRANH sự đấu tranh vì quyền lực; sự cạnh tranh về quyền lực; sự tranh giành quyền lực; đấu tranh vì quyền lực; cạnh tranh về quyền lực; tranh giành quyền lực; đấu đá để tranh giành quyền lực
謀術数 QUYỀN MƯU THUẬT SỐ Thủ đoạn gian trá; thủ đoạn quỷ quyệt
力主義 QUYỀN LỰC CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa độc đoán; chủ nghĩa quyền lực
QUYỀN MƯU mưu kế; thủ đoạn
力を行使する QUYỀN LỰC HÀNH,HÀNG SỬ,SỨ dương oai
QUYỀN NĂNG Uy quyền; sức mạnh; quyền năng; thẩm quyền
力を用いる QUYỀN LỰC DỤNG dụng quyền
QUYỀN ÍCH quyền lợi
力を握る QUYỀN LỰC ÁC cầm sắt;nắm quyền
QUYỀN HIỆN Hiện thân
力の座 QUYỀN LỰC TỌA vị trí có quyền lực; ghế quyền cao chức trọng
QUYỀN BINH Sức mạnh; uy quyền; quyền bính
QUYỀN LỰC khí thế;oai quyền;quyền lực; ảnh hưởng;thần thế
威主義 QUYỀN UY,OAI CHỦ,TRÚ NGHĨA Chủ nghĩa độc đoán; chủ nghĩa quyền lực
利譲渡 QUYỀN LỢI NHƯỢNG ĐỘ chuyển nhượng
威を示す QUYỀN UY,OAI THỊ ra oai
利証書 QUYỀN LỢI CHỨNG THƯ chứng từ sở hữu
威を持つ QUYỀN UY,OAI TRÌ dương oai
利付き QUYỀN LỢI PHÓ sự gắn với quyền lợi; gắn liền với quyền; gắn với quyền; kèm theo quyền lợi; kèm theo một số quyền lợi; kèm theo quyền
VIỆT QUYỀN lạm quyền;sự vượt quyền;vượt quyền; vượt thẩm quyền; quá thẩm quyền
QUAN QUYỀN quan quyền
CHẤT QUYỀN GIẢ chủ nợ cầm cố
CHỨC QUYỀN chức quyền;quyền chức
ĐỒNG QUYỀN bình đẳng;bình quyền
階級 ĐẶC QUYỀN GIAI CẤP giai cấp đặc quyền; giai cấp độc quyền; giai cấp thượng lưu
ĐẶC QUYỀN đặc quyền;đắc thế
NỮ QUYỀN nữ quyền
TRÁI QUYỀN GIẢ người cho vay;người chủ nợ
KHI QUYỀN XUẤT tỷ lệ không tham gia bỏ phiếu; tỷ lệ bỏ phiếu trắng
TRÁI QUYỀN QUỐC nước chủ nợ
する KHI QUYỀN bỏ quyền; rút lui; bỏ cuộc; bỏ phiếu trắng
PHU QUYỀN quyền làm chồng
BÁ QUYỀN bá quyền; quán quân
KHI QUYỀN sự bỏ quyền; bỏ quyền; không thực thi quyền; bỏ phiếu trắng
PHÂN QUYỀN phân quyền
HỮU QUYỀN GIẢ cử tri
THẦN QUYỀN thần quyền
CHẤP QUYỀN quan nhiếp chính; quyền nhiếp chính; quyền chấp chính
蹂躙 NHÂN QUYỀN NHỰU,NHU xxx sự chà đạp lên nhân quyền
TẬP QUYỀN tập quyền
VẬT QUYỀN quyền lợi thực tế
を握る CHÍNH,CHÁNH QUYỀN ÁC cầm quyền;nắm chính quyền
NHÂN QUYỀN nhân quyền; quyền con người
侵害 BẢN QUYỀN XÂM HẠI Sự xâm phạm bản quyền
を奪い取る CHÍNH,CHÁNH QUYỀN ĐOẠT THỦ tiếm quyền
CÔNG QUYỀN quyền công dân
PHÁT QUYỀN HẠN quyền phát ngôn
BẢN QUYỀN bản quyền
CHÍNH,CHÁNH QUYỀN binh quyền;chánh quyền;chính quyền; quyền lực chính trị
大師 TOÀN QUYỀN ĐẠI SƯ đại sứ toàn quyền
CHỦ,TRÚ QUYỀN chủ quyền
PHỤ QUYỀN quyền làm cha
TOÀN QUYỀN toàn quyền
DÂN QUYỀN dân quyền
THỰC QUYỀN thực quyền
分立 TAM QUYỀN PHÂN LẬP tam quyền phân lập
自治 TỰ TRI QUYỀN quyền tự trị
独占 ĐỘC CHIẾM,CHIÊM QUYỀN độc quyền
拒否 CỰ PHỦ QUYỀN quyền phủ quyết; quyền phủ nhận; quyền từ chối
否決 PHỦ QUYẾT QUYỀN quyền phủ quyết
特許 ĐẶC HỨA QUYỀN quyền dùng bằng sáng chế;quyền dùng sáng chế;quyền sáng chế; đặc quyền chế tạo
抵当 ĐỂ ĐƯƠNG QUYỀN quyền cầm cố
優先を持つ ƯU TIÊN QUYỀN TRÌ đắc thế
賃借 NHẪM TÁ QUYỀN quyền cho thuê
投票 ĐẦU PHIẾU QUYỀN quyền bỏ phiếu
司法 TƯ,TY PHÁP QUYỀN quyền tư pháp
優先を与える ƯU TIÊN QUYỀN DỮ,DỰ ưu tiên
統治 THỐNG TRI QUYỀN Quyền tối cao; quyền thống trị
所有譲渡 SỞ HỮU QUYỀN NHƯỢNG ĐỘ chuyển nhượng quyền sở hữu
参政 THAM CHÍNH,CHÁNH QUYỀN quyền bầu cử;quyền tham chính
優先 ƯU TIÊN QUYỀN quyền ưu tiên
議決 NGHỊ QUYẾT QUYỀN quyền bỏ phiếu; quyền biểu quyết
統帥 THỐNG SÚY,SOÁI,SUẤT QUYỀN quyền thống soái; quyền tối cao
特定 ĐẶC ĐỊNH QUYỀN HẠN quyền đặc biệt
検査 KIỂM TRA QUYỀN quyền kiểm tra
所有証書 SỞ HỮU QUYỀN CHỨNG THƯ chứng từ sở hữu
警察 CẢNH SÁT QUYỀN quyền cảnh sát
所有移転 SỞ HỮU QUYỀN DI CHUYỂN di chuyển quyền sở hữu
制空 CHẾ KHÔNG,KHỐNG QUYỀN quyền kiểm soát không phận
経営 KINH DOANH,DINH QUYỀN quyền kinh doanh
所有の移動 SỞ HỮU QUYỀN DI ĐỘNG di chuyển quyền sở hữu
制海 CHẾ HẢI QUYỀN quyền kiểm soát hải phận
所有 SỞ HỮU QUYỀN quyền sở hữu
保有 BẢO HỮU QUYỀN quyền bắt giữ
裁判 TÀI PHÁN QUYỀN quyền phê phán
立法 LẬP PHÁP QUYỀN quyền lập pháp
引出 DẪN XUẤT QUYỀN quyền rút vốn;quyền vay tiền tệ

 

06:06:36, 18-06-2015
2708 Lượt xem