Hán tự : Chữ QUYỂN, QUYỀN 捲

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
QUYỂN,QUYỀN lật lên; bóc
QUYỂN,QUYỀN xắn lên; vấn lên; quấn lên
QUYỂN,QUYỀN lên dây
OẢN QUYỂN,QUYỀN sự xắn tay
時計を THỜI KẾ QUYỂN,QUYỀN vặn đồng hồ
06:01:20, 29-05-2015
2295 Lượt xem