Hán tự : Chữ TIẾP 接

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
続詞 TIẾP TỤC TỪ liên từ;tiếp tục từ
合する TIẾP HỢP dồn;liền;sát rạt
続線 TIẾP TỤC TUYẾN tàu chở tiếp
TIẾP HỢP phụ cận
続する TIẾP TỤC tiếp tục; kết nối.
受する TIẾP THỤ,THỌ tiếp nhận
TIẾP TỤC kế tiếp;sự tiếp tục; mắt xích chuyển tiếp; kết nối.
する TIẾP liên kết; kết nối; nối liền;nhận; tiếp nhận; tiếp đãi;tiếp giáp;tiếp xúc; giao tiếp
TIẾP CHỦNG tiêm chủng
している間に TIẾP GIAN buổi sơ khai
着剤 TIẾP TRƯỚC TỀ keo
TIẾP ghép (cây);ghép hoặc ráp các mảnh lại với nhau;nắn; chữa trị; nối liền (xương)
TIẾP ĐIỂM tiếp điểm
頭語 TIẾP ĐẦU NGỮ tiếp đầu ngữ
TIẾP CHIẾN tiếp chiến
近する TIẾP CẬN bén mảng
待所 TIẾP ĐÃI SỞ sảnh đường
近する TIẾP CẬN đến gần;tiếp cận;tới gần;xáp lại
待する TIẾP ĐÃI cư xử;thù tiếp;tiếp đãi
近して TIẾP CẬN sát cánh
TIẾP ĐÃI giao tế;sự tiếp đãi
TIẾP CẬN sự tiếp cận
岸する TIẾP NGẠN cặp bến
触する TIẾP XÚC tiếp xúc
尾語 TIẾP VĨ NGỮ tiếp vỹ ngữ
TIẾP XÚC sự tiếp xúc
TIẾP KHÁCH tiếp khách
TIẾP KIẾN kiến;tiếp kiến
吻する TIẾP VẪN hôn
TIẾP TUYẾN hiệp
吻しあう TIẾP VẪN hôn nhau
CẬN TIẾP tiếp cận
為替 TRỰC TIẾP VI THẾ hối đoái trực tiếp
用ランプ DUNG,DONG TIẾP DỤNG đèn xì
関係 TRỰC TIẾP QUAN HỆ quan hệ trực tiếp
民主制 TRỰC TIẾP DÂN CHỦ,TRÚ CHẾ chế độ dân chủ trực tiếp
DUNG,DONG TIẾP CƠ,KY máy hàn
選挙 TRỰC TIẾP TUYỂN CỬ sự bầu cử trực tiếp
比較 TRỰC TIẾP TỶ GIÁC,HIỆU sự so sánh trực tiếp
DUNG,DONG TIẾP BỔNG que hàn
通過貿易 TRỰC TIẾP THÔNG QUÁ MẬU DỊ,DỊCH buôn bán quá cảnh trực tiếp
教授法 TRỰC TIẾP GIÁO THỤ,THỌ PHÁP phương pháp giảng dạy trực tiếp
DUNG,DONG TIẾP CÔNG thợ hàn
輸出 TRỰC TIẾP THÂU XUẤT xuất khẩu trực tiếp
支配 TRỰC TIẾP CHI PHỐI sự chi phối trực tiếp
する DUNG,DONG TIẾP hàn
輸入 TRỰC TIẾP THÂU NHẬP nhập khẩu trựctiếp
支援 TRỰC TIẾP CHI VIÊN,VIỆN sự trợ giúp trực tiếp; sự viện trợ trực tiếp
CĂN TIẾP Sự ghép cành
購入 TRỰC TIẾP CẤU NHẬP sự mua vào trực tiếp
TRỰC TIẾP TIẾP XÚC sự tiếp xúc trực tiếp
CHI TIẾP sự ghép cành
ỨNG TIẾP GIAN buồng khách;phòng tiếp đãi; phòng khách
する DIỆN TIẾP thi vấn đáp;tiếp chuyện;vấn đáp
TRỰC TIẾP PHÍ phí trực tiếp
手渡す TRỰC TIẾP THỦ ĐỘ đưa tận tay
ỨNG TIẾP THẤT phòng tiếp khách
DIỆN TIẾP sự phỏng vấn
話法 TRỰC TIẾP THOẠI PHÁP phương pháp trích dẫn trực tiếp
回答 TRỰC TIẾP HỒI ĐÁP sự trả lời trực tiếp
ỨNG TIẾP tiếp đãi; tiếp khách;tiếp ứng;ứng tiếp
行動 TRỰC TIẾP HÀNH,HÀNG ĐỘNG hành động trực tiếp
原因 TRỰC TIẾP NGUYÊN NHÂN nguyên nhân trực tiếp
MẶT TIẾP mật thiết;sự mật thiết
する LÂN TIẾP tiếp giáp; cận kề; kề bên; giáp bên
競争 TRỰC TIẾP CẠNH TRANH sự cạnh tranh trực tiếp
協議 TRỰC TIẾP HIỆP NGHỊ cuộc thảo luận trực tiếp
LÂN TIẾP sự tiếp giáp; sự kề bên; sự liền kề; sự giáp ranh
積替え TRỰC TIẾP TÍCH THẾ chuyển tải trực tiếp
包装 TRỰC TIẾP BAO TRANG bao bì trực tiếp
NỘI TIẾP VIÊN Đường tròn nội tiếp
GIAN TIẾP gián tiếp; sự gián tiếp
TRỰC TIẾP THUẾ thuế trực tiếp
伝染 TRỰC TIẾP TRUYỀN NHIỄM sự truyền nhiễm trực tiếp
NỘI TIẾP Nội tiếp (toán học)
TRỰC TIẾP ĐÍCH trực tiếp; một cách trực tiếp
会談 TRỰC TIẾP HỘI ĐÀM cuộc thảo luận trực tiếp
GIAO TIẾP Sự giao hợp; giao hợp
LIÊN TIẾP liên tiếp
照明 TRỰC TIẾP CHIẾU MINH sự chiếu sáng trực tiếp
TRỰC TIẾP thực tiếp;trực tiếp
する CẬN TIẾP bàng tiếp
為替相場 TRỰC TIẾP VI THẾ TƯƠNG,TƯỚNG TRƯỜNG biểu thị trực tiếp tỷ giá
DUNG,DONG TIẾP MAN mỏ hàn
骨を XƯƠNG TIẾP bó xương
骨を XƯƠNG TIẾP bó xương
切り THIẾT TIẾP chiết (cành)
予防 DỰ PHÒNG TIẾP CHỦNG tiêm chủng;tiêm phòng dịch
電気溶 ĐIỆN KHÍ DUNG,DONG TIẾP sự hàn điện
金属溶 KIM THUỘC DUNG,DONG TIẾP hàn xì
パイプ溶 DUNG,DONG TIẾP CƠ,KY máy hàn ống
インターネット続業者 TIẾP TỤC NGHIỆP GIẢ các nhà cung cấp dịch vụ Internet
インターネット TIẾP TỤC kết nối Internet
06:07:22, 28-05-2015
2609 Lượt xem