Hán tự : Chữ TỔN 損

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
害賠償区 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KHU số tiền bồi thường
TỔN HẠI phương hại;sự hư hại; sự thiệt hại; sự tàn phá; sự tổn thương; sự tổn hại; hư hại; thiệt hại; tàn phá; tổn thương; tổn hại;sự thiệt hại; sự thua lỗ; những thiệt hại; những thua lỗ
害賠償に応ずる TỔN HẠI BỒI THƯỜNG ỨNG chịu bồi thường
失をこうむる TỔN THẤT thua thiệt
害賠償 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG bồi thường tổn thất;bồi tổn;đền bù tổn thất;sự bồi thường thiệt hại
TỔN THẤT mất; thua lỗ (tài sản, lợi nhuận); lỗ;thiệt hại;tổn thất
害証明書 TỔN HẠI CHỨNG MINH THƯ chứng minh tổn thất;giấy chứng nhận hư hại;giấy chứng nhận tổn thất
傷保険 TỔN THƯƠNG BẢO HIỂM bảo hiểm gãy vỡ
害約款(保険) TỔN HẠI ƯỚC KHOAN BẢO HIỂM điều khoản tổn thất (bảo hiểm)
ねる TỔN làm hại; làm tổn hại; làm đau; làm bị thương
害算定基準 TỔN HẠI TOÁN ĐỊNH CƠ CHUẨN mức bồi thường
なう TỔN làm hại; làm tổn hại; làm đau; làm bị thương;thất bại trong việc gì
害検定 TỔN HẠI KIỂM ĐỊNH giám định tổn thất
ずる TỔN làm hỏng;làm hư
害査定所 TỔN HẠI TRA ĐỊNH SỞ bản tính toán tổn thất
する TỔN lỗ
TỔN HAO,HÀO sự mất; sự thua lỗ
害修理 TỔN HẠI TU LÝ sửa chữa hư hại
する TỔN lỗ; thua
益表 TỔN ÍCH BIỂU bảng lỗ lãi
害保険 TỔN HẠI BẢO HIỂM bảo hiểm tai nạn
TỔN làm hại; làm tổn hại; làm đau; làm bị thương;thất bại trong việc gì
TỔN ÍCH lỗ lãi
害を及ぼす TỔN HẠI CẬP Gây thiệt hại cho
TỔN lỗ
TỔN ĐẮC sự lỗ lãi; việc được mất; cái mất và cái được
害を与える TỔN HẠI DỮ,DỰ báo;báo hại
害鑑定人 TỔN HẠI GIÁM ĐỊNH NHÂN người giám định tổn thất
害をうける TỔN HẠI thiệt thòi
害鑑定 TỔN HẠI GIÁM ĐỊNH giám định tổn thất
害の調整 TỔN HẠI ĐIỀU CHỈNH bản tính toán tổn thất
害賠償金額 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KIM NGẠCH số tiền bồi thường
害の見積 TỔN HẠI KIẾN TÍCH đánh giá tổn thất
害賠償金 TỔN HẠI BỒI THƯỜNG KIM tiền đền bù
害する TỔN HẠI hại
危険 ĐIẾU TỔN NGUY HIỂM rủi ro khi cẩu hàng
ずる TỔN thất bại; mắc lỗi; làm hỏng
ĐIẾU TỔN hư hại do cẩu
HỦY TỔN sự hư hại; sự thiệt hại; sự tàn phá; sự tổn thương; sự tổn hại; hư hại; thiệt hại; tàn phá; tổn thương; tổn hại
なう KIẾN TỔN bỏ lỡ cơ hội không xem được
を補う KHIẾM TỔN BỔ bù đắp
KIẾN TỔN nhìn nhầm; đánh giá nhầm
する KHIẾM TỔN hao hụt
KHIẾM TỔN sự thiệt hại; sự lỗ; sự lỗ vốn;thiếu;thiếu hụt
危険 PHÁ TỔN NGUY HIỂM rủi ro vỡ
修理 PHÁ TỔN TU LÝ sửa chữa hư hại
PHÁ TỔN sự phá hỏng; sự hư hại
ĐẠI TỔN sự lỗ lớn; khoản lỗ lớn; lỗ lớn; thua lỗ lớn; thiệt hại lớn; thiệt hại nặng nề; tổn thất lớn; tổn thất nặng nề; thua nhiều tiền; mất nhiều tiền
担保保険 TOÀN TỔN ĐẢM BẢO BẢO HIỂM bảo hiểm mất toàn bộ
のみ担保 TOÀN TỔN ĐẢM BẢO chỉ khi mất toàn bộ
TOÀN TỔN mất toàn bộ
漏れ LẬU TỔN LƯỢNG lượng hao hụt
漏れ LẬU TỔN rủi ro rò chảy
読み ĐỘC TỔN đọc sai; phát âm sai
脳の NÃO TỔN THƯƠNG sự tổn thương não
積荷否不問約款 TÍCH HÀ TỔN PHỦ BẤT VẤN ƯỚC KHOAN điều khoản mất hoặc không mất (thuê tàu, bảo hiểm)
物的 VẬT ĐÍCH TỔN HẠI Thiệt hại vật chất
焼け THIÊU TỔN hư hại do cháy
商品害クレーム THƯƠNG PHẨM TỔN HẠI khiếu nại tổn thất hàng hoá
濡れ保険 NHU,NHI TỔN BẢO HIỂM bảo hiểm tổn thất do bị thấm
濡れ NHU,NHI TỔN hư hại do thấm nước, dầu
明白な MINH BẠCH TỔN HẠI hư hại dễ thấy
部分的全 BỘ PHÂN ĐÍCH TOÀN TỔN mất nguyên kiện;mất trọn một phần
淡水による ĐẠM THỦY TỔN HẠI hư hại do nước ngọt
潮濡による TRIỀU,TRÀO NHU,NHI TỔN HẠI hư hại do nước biển
06:39:11, 29-05-2015
2834 Lượt xem