Hán tự “Đồng từ dị nghĩa, khác sắc thái”

Học tiếng Nhật Bản

- Hán tự tiếng Nhật ” Đồng từ dị nghĩa, khác sắc thái”

Thí dụ: Việt (V) nói «miễn cưỡng» Nhật (N) nói «bất bản ý» 不本意 (ふほんい fuhoni), còn «miễn cưỡng» 勉強 (べんきょう benkyō) của Nhật là «học» (to study).

Các trường hợp khác:

 Hỗ trợ học Hán Tự

 

14:24:51, 04-12-2014
2377 Lượt xem