Hán tự : SINH 牲

Hán tự : SINH 牲

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
HY SINH GIẢ nạn nhân
となる HY SINH hy sinh;sa cơ
HY SINH sự hy sinh; phẩm chất biết hy sinh
原爆犠 NGUYÊN BỘC,BẠO HY SINH GIẢ nạn nhân của bom nguyên tử
一身を犠にする NHẤT THÂN HY SINH xả thân
07:44:00, 20-10-2015
3223 Lượt xem