[kanji] Chữ Hán tự : Chữ BẠT 抜

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
け毛 BẠT MAO Tóc rụng
き差しならぬ BẠT SAI trạng thái dẻo dính; sự gay go; sự tiến thoái lưỡng nan
け殻 BẠT XÁC Xác;Xác của con rắn sau khi lột
き差し BẠT SAI Sự thêm và bớt; sự chèn và xóa
け出す BẠT XUẤT bắt đầu rụng;lặng lẽ rút lui; chuồn
き取る BẠT THỦ đánh tráo
け作 BẠT TÁC kẻ ngốc nghếch; ngố tàu; con bò đội nón
き刷り BẠT LOÁT bản in thêm riêng (của tạp chí)
BẠT QUẦN sự xuất chúng; sự siêu quần; sự bạt quần; sự nổi bật; sự đáng chú ý;xuất chúng; siêu quần; bạt quần; tài ba; nổi bật; đáng chú ý
ける BẠT đần độn;rời khỏi; rút lui;rơi; rụng;sót; thiếu;thoát khỏi; rút ra;xuyên qua
かる BẠT sơ suất; sai sót; lơ là
糸する BẠT MỊCH cắt chỉ
BẠT bạt;bứt;chọn trích;công phá; đoạt lấy;đến cùng;lược bớt; giảm bớt; bỏ bớt;nhổ; rút;tháo;vượt qua; đuổi kịp;xóa bỏ;xuyên qua
かり BẠT Sự thiếu sót
BẠT MỊCH sự gỡ chỉ; sự tháo chỉ
き身 BẠT THÂN gươm trần (không bao)
からぬ顔 BẠT NHAN khuôn mặt hiểu biết
粋計算書 BẠT TÚY KẾ TOÁN THƯ bản sao kê tài khoản
き足差し足で BẠT TÚC SAI TÚC Đi một cách lén lút, không gây ra tiếng động
かす BẠT bỏ sót
粋する BẠT TÚY trích đoạn
き足で BẠT TÚC Đi một cách lén lút, không gây ra tiếng động
BẠT TÚY đoạn trích
き読み BẠT ĐỘC Đọc lướt qua (để lấy ý chính)
歯する BẠT XỈ nhổ răng
き荷 BẠT HÀ Việc ăn trộm hàng hóa khi vận chuyển; hàng hóa chôm chỉa được
BẠT XỈ nhổ răng;sự nhổ răng; việc nhổ răng
き糸 BẠT MỊCH Chỉ được tháo ra từ quần áo
擢する BẠT TRẠC đề bạt
き書き BẠT THƯ Đoạn trích; trích đoạn
取る BẠT THỦ khêu
き打ち解散 BẠT ĐẢ GIẢI TÁN sự giải tán đột xuất
け裏 BẠT LÝ Đường phụ; đường vòng
き打ち検査 BẠT ĐẢ KIỂM TRA Kiểm tra bất thường; kiểm tra bất ngờ; kiểm tra đột xuất
け穴 BẠT HUYỆT kẻ hở; lỗ hở; chỗ sơ hở;lỗ châu mai
き打ち BẠT ĐẢ sự rút kiếm và tấn công ngay; sự bất ngờ; sự đột ngột
XƯƠNG BẠT rút xương;sự rút xương
GIAN BẠT ngu ngốc; kẻ ngu ngốc
きハンマー ĐINH BẠT búa nhổ đinh
ĐINH BẠT cái kìm; cái nhổ đinh; kìm nhổ đinh
KIẾN BẠT đoán trúng
DẪN BẠT nhổ lên; kéo ra
HẢI BẠT chiều cao trên mặt nước biển
MAO BẠT nhíp
KHẨU BẠT Cái mở nút chai
THÍCH,THỨ BẠT Cái nhíp; cái kẹp
XUYÊN,THEN BẠT cái mở bia;cái mở nút chai;đồ khui
髪を PHÁT BẠT bứt tóc
書き THƯ BẠT đoạn trích
ずばける BẠT nổi bật; xuất chúng; lỗi lạc
拍子 PHÁCH TỬ,TÝ BẠT Sự chán nản
くり BẠT khai quật; đào; moi móc
釘を ĐINH BẠT nhổ đinh
あかける BẠT lọc; tinh chế; lựa chọn; kỳ bỏ; loại bỏ; giũ bỏ
追い TRUY BẠT vượt qua; trội hơn
草を THẢO BẠT nhổ cỏ
突きける ĐỘT BẠT xuyên qua; đục thủng
引き DẪN BẠT bứng;bứt;bứt xé;đánh;nhổ lên; kéo ra; lôi kéo;rụt;xé
歯を XỈ BẠT nhổ răng
剣を KIẾM BẠT rút gươm
歯がける XỈ BẠT bị rụng răng
切りき帳 THIẾT BẠT TRƯƠNG,TRƯỚNG vở dán từ những tờ rời nhau; sổ có thể xé
切りき帖 THIẾT BẠT THIẾP vở dán từ những tờ rời nhau; sổ có thể xé
コルク BẠT Cái mở nút chai
挨拶はきで AI,ẢI TẠT BẠT Lược bớt việc chào hỏi
くぐりける BẠT vượt qua; buột ra khỏi (hàng rào cảnh sát); lẩn tránh; trốn tránh(pháp luật)
手を引き THỦ DẪN BẠT rút tay ra
棒を引き BỔNG DẪN BẠT nhổ sào
新聞を切り TÂN VĂN THIẾT BẠT cắt bài báo
ビールの栓を XUYÊN,THEN BẠT khui bia
06:41:16, 26-05-2015
2643 Lượt xem