[kanji] Chữ Hán tự : Chữ PHI 披

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
露宴 PHI LỘ YẾN tiệc chiêu đãi tuyên bố (kết hôn)
露する PHI LỘ công khai;tuyên bố
PHI LỘ sự công khai;sự tuyên cáo; sự tuyên bố; sự công bố
見する PHI KIẾN duyệt
PHI KIẾN việc duyệt
歴する PHI LỊCH bộc lộ
PHI LỊCH sự bộc lộ
露目 PHI LỘ MỤC lần trình diễn đầu tiên; sự xuất hiện đầu tiên trước công chúng
結婚露宴 KẾT HÔN PHI LỘ YẾN tiệc cưới
結婚露会 KẾT HÔN PHI LỘ HỘI tiệc cưới
身体が労する THÂN THỂ PHI LAO nhọc mình
07:44:32, 27-05-2015
2747 Lượt xem