[kanji] Chữ Hán tự : CHƯƠNG 彰

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
する HIỀN CHƯƠNG khen thưởng; tuyên dương; khoe khoang thành tích
HIỀN CHƯƠNG sự khen thưởng; sự tuyên dương; khen thưởng; tuyên dương
BIỂU CHƯƠNG TRẠNG giấy biểu dương; giấy tuyên dương; huân chương
BIỂU CHƯƠNG biểu chương;sự biểu dương

 

1942 Lượt xem