[kanji] Chữ Hán tự : ĐƯƠNG 当 (phần 1)

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị CÁCH ĐỌC

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
籤者 ĐƯƠNG THIÊM GIẢ người giành chiến thắng; người đoạt giải thưởng
座預金 ĐƯƠNG TỌA DỰ KIM Tài khoản hiện thời; tiền gửi có kỳ hạn
世風に言うと ĐƯƠNG THẾ PHONG NGÔN như chúng ta nói ngày nay
直員 ĐƯƠNG TRỰC VIÊN Người đang trực
座預託現金残高 ĐƯƠNG TỌA DỰ THÁC HIỆN KIM TÀN CAO số dư tiền mặt tại ngân hàng
世風 ĐƯƠNG THẾ PHONG kiểu mốt nhất
ĐƯƠNG PHIÊN việc thực thi nhiệm vụ; lượt (làm việc)
座資産 ĐƯƠNG TỌA TƯ SẢN Vốn lưu động; vốn luân chuyển
世向き ĐƯƠNG THẾ HƯỚNG Hợp thời trang; hợp mốt; thức thời
ĐƯƠNG DỊCH nhà ga này
用漢字 ĐƯƠNG DỤNG HÁN TỰ chữ Hán sử dụng hàng ngày; chữ Hán thường dùng
座貸越による金融 ĐƯƠNG TỌA THẢI VIỆT KIM DUNG cho vay chi trội (tài khoản vãng lai)
て字 ĐƯƠNG TỰ ký tự thay thế; ký tự có cách phát âm tương đương
面審議 ĐƯƠNG DIỆN THẨM NGHỊ phiên tòa
ĐƯƠNG DỤNG sự sử dụng hàng ngày
座貸越 ĐƯƠNG TỌA THẢI VIỆT chi trội;chi trội ngân hàng
てる ĐƯƠNG đánh trúng; bắn trúng
面の問題 ĐƯƠNG DIỆN VẤN ĐỀ vấn đề trước mắt
ĐƯƠNG NHIÊN đương nhiên; dĩ nhiên;sự đương nhiên; sự dĩ nhiên
座貸付金 ĐƯƠNG TỌA THẢI PHÓ KIM cho vay không kỳ hạn
てはめる ĐƯƠNG áp dụng; làm thích ứng
ĐƯƠNG DIỆN hiện thời
歳駒 ĐƯƠNG TUẾ CÂU Thú vật một tuổi; con ngựa non một tuổi
座貸 ĐƯƠNG TỌA THẢI cho vay không kỳ hạn
てはまる ĐƯƠNG được áp dụng (luật); có thể áp dụng; đạt được; được xếp vào nhóm
選者 ĐƯƠNG TUYỂN GIẢ người trúng tuyển
期利益 ĐƯƠNG KỲ LỢI ÍCH thu nhập ròng; lãi trong kỳ
ĐƯƠNG ĐIẾM Kho này; cửa hàng này
ĐƯƠNG mục tiêu; mục đích; điểm đến; sự hy vọng; sự trông đợi; sự kỳ vọng
選番号 ĐƯƠNG TUYỂN PHIÊN HIỆU số trúng
ĐƯƠNG THỜI dạo ấy;đồng thời;đương thời;khi ấy;khi đó; ngày đó; ngày ấy
ĐƯƠNG CỤC,CUỘC nhà cầm quyền; nhà chức trách;sở tại
たる ĐƯƠNG trúng;trúng (đạn); đúng (trả lời); đối diện với; nằm trên (hướng, phương); thích hợp; được giao; chiếu;va chạm
選する ĐƯƠNG TUYỂN trúng cử; đắc cử;trúng tuyển
日価格 ĐƯƠNG NHẬT GIÁ CÁCH bản giá thị trường
ĐƯƠNG QUỐC bản quốc
たり前 ĐƯƠNG TIỀN dĩ nhiên;đương nhiên; rõ ràng; thông thường; hợp lý; thông dụng; bình thường;sự đương nhiên; sự rõ ràng; sự thông thường; sự hợp lý
選する ĐƯƠNG TUYỂN trúng cử; trúng giải
ĐƯƠNG NHẬT ngày hôm đó; ngày được nhắc tới
初価格 ĐƯƠNG SƠ GIÁ CÁCH giá ban đầu
たりくじ ĐƯƠNG số trúng
ĐƯƠNG TUYỂN việc trúng cử; việc trúng giải
ĐƯƠNG SỞ Chỗ này; văn phòng này
ĐƯƠNG SƠ ngay từ đầu
たり ĐƯƠNG chính xác; đúng; trúng;khu vực xung quanh; khu vực lân cận; xung quanh; vào lúc; tương ứng với
該官庁 ĐƯƠNG CAI QUAN SẢNH cấp chính quyền có liên quan
意即妙 ĐƯƠNG Ý TỨC DIỆU Sự nhanh trí
ĐƯƠNG PHÂN như hiện tại
該人物 ĐƯƠNG CAI NHÂN VẬT người thích hợp; người có đủ thẩm quyền
惑する ĐƯƠNG HOẶC luống cuống;ngượng ngùng;sượng sùng
ĐƯƠNG NHÂN người này; người đang được nhắc đến
ĐƯƠNG CAI thích hợp; phù hợp
惑する ĐƯƠNG HOẶC bối rối; bị làm phiền; khó chịu
事者 ĐƯƠNG SỰ GIẢ bên hữu quan;đương sự; người có liên quan
ĐƯƠNG LẠC kết quả bầu cử
ĐƯƠNG HOẶC sự bối rối; việc bị làm phiền; sự khó chịu
ĐƯƠNG SỰ vấn đề đang quan tâm
する ĐẢM ĐƯƠNG cáng đáng;đảm nhiệm;gánh;phụ trách
THỎA ĐƯƠNG hợp lý; đúng đắn; thích đáng;sự hợp lý; sự đúng đắn; sự thích đáng;thỏa đáng
たって ĐƯƠNG vào thời điểm của
する ĐẢM ĐƯƠNG chịu trách nhiệm; đảm đương
CHÍNH ĐƯƠNG đích đáng;đúng;thuần thục
ĐẢM ĐƯƠNG chịu trách nhiệm; đảm đương
たり TÂM ĐƯƠNG sự biết chút ít; sự có biết đến; sự tình cờ biết
たる ĐỘT ĐƯƠNG xúc phạm
CHÍNH ĐƯƠNG đúng đắn; chính đáng; đúng; công bằng; hợp lý; đúng pháp luật;sự đúng đắn; sự chính đáng; sự đúng; sự công bằng; sự hợp lý; sự đúng pháp luật
貸付 ĐỂ ĐƯƠNG THẢI PHÓ cho vay cầm cố
証書 ĐỂ ĐƯƠNG CHỨNG THƯ hợp đồng cầm cố
流れ ĐỂ ĐƯƠNG LƯU Sự tịch thu tài sản (để thế nợ)
45落 ĐƯƠNG LẠC giấc ngủ chập chờn
CAI ĐƯƠNG GIẢ người có liên quan
ỔN ĐƯƠNG ôn hoà; hợp lý; chính đáng;sự ôn hoà
のように BẢN ĐƯƠNG y như thật
ĐỂ ĐƯƠNG QUYỀN quyền cầm cố
する CAI ĐƯƠNG tương ứng; liên quan; tương thích
のことを言う BẢN ĐƯƠNG NGÔN nói thật;nói thực
債券者 ĐỂ ĐƯƠNG TRÁI KHOÁN GIẢ chủ nợ cầm cố
たり BÌNH ĐƯƠNG trên một tsubo
DIỆN ĐƯƠNG nhận xét đầy thù hằn
CAI ĐƯƠNG sự tương ứng; sự liên quan; sự tương thích
する TƯƠNG,TƯỚNG ĐƯƠNG thích ứng
BẢN ĐƯƠNG chân thật;thật là;thật sự
付金融 ĐỂ ĐƯƠNG PHÓ KIM DUNG cho vay cầm hàng
DƯƠNG ĐƯƠNG nơi mặt trời chiếu thẳng
TƯƠNG,TƯỚNG ĐƯƠNG sự tương đương;tương đương
ですか BẢN ĐƯƠNG thật không
におえる ĐỂ ĐƯƠNG gán
KHÁM ĐƯƠNG cha đuổi con ra khỏi nhà cắt đứt quan hệ; từ con;sự giận dỗi; giận dỗi;sự khai trừ đồ đệ; sự cắt đứt quan hệ sư đệ; khai trừ; từ bỏ
会社 BẤT ĐƯƠNG HỘI XÃ công ty bến cảng
付再保険 PHỐI ĐƯƠNG PHÓ TÁI BẢO HIỂM phiếu cổ tức
KIẾN ĐƯƠNG hướng; phương hướng;khoảng; khoảng chừng; ước chừng; trên dưới;sự ước tính; sự ước đoán
MỤC ĐƯƠNG mục tiêu; mục đích;tầm mắt;vật dẫn đường chỉ lối; người dẫn đường chỉ lối
BẢN ĐƯƠNG sự thật;thật;thật sự;thiệt
ĐỂ ĐƯƠNG cầm đồ;khoản cầm cố; sự cầm cố
てる CÁT ĐƯƠNG bổ;phân phối; phân chia
に契約を解約する BẤT ĐƯƠNG KHẾ,KHIẾT ƯỚC GIẢI ƯỚC Chấm dứt hợp đồng một cách bất hợp pháp
PHỐI ĐƯƠNG sự phân phối; sự phân chia ra đều;tiền lời được chia; cổ tức
CÁT ĐƯƠNG hạn ngạch; phần được chia
BẤT ĐƯƠNG không hợp lý; không thỏa đáng;sự không hợp lý; sự không thỏa đáng; sự không tương xứng
な価格 THÍCH ĐƯƠNG GIÁ CÁCH bao bì thích hợp;giá phải chăng
07:29:21, 23-04-2015
2930 Lượt xem