[kanji] Chữ Hán tự: THẤT 匹

Hãy rê chuột lên chữ Hán tự sẽ hiển thị cách đọc

 

Từ hán Âm hán việt Nghĩa
THẤT ĐỊCH đối thủ xoàng
THẤT PHỤ phụ nữ quê mùa
THẤT PHU người quê mùa; người cục mịch; người thô lỗ
THẤT con;tấm
THẤT con;tấm
敵する THẤT ĐỊCH đuổi kịp
1300 Lượt xem