Les Articles – Mạo từ

Les articles définis  Mạo từ xác định – le/la/les
– Chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì (tương tự mạo từ the tiếng Anh)
Cliquez để xem chi tiết  Les articles indéfinis – Mạo từ xác định – le/la/les

Les articles indéfinis  Mạo từ không xác định – un/une/des
– Giới thiệu danh từ mà người nói và nghe chưa biết cụ thể là gì

Les articles partitifs  Mạo từ bộ phận – du, de la, de l’, des
– Chỉ danh từ mang tính trừu tượng hoặc danh từ ở dạng đo lường chứ không đếm được
Cliquez để xem chi tiết Les articles partitifs – Mạo từ bộ phận – du, de la, de l’, des

Les articles contractés – Mạo từ rút gọn – de, à khi đi với le, les được rút gọn thành du, au, des, aux

Singulier – Số ít Pluriel – Số nhiều
Masculin (g.Đực) Féminin (g.Cái)
Articles contractés

Mạo từ rút gọn

de + le = du

le train du matin

à + le = au

au premier étage

De, à + la

không rút gọn.

de + les = des

le train des vacances

à + les = aux

aux toilettes

Chú ý:  THƯỜNG không có mạo từ đứng trước danh từ riêng và tên thành phố: Alain Fournier vit à Paris

21:32:07, 20-06-2015
2019 Lượt xem