Minano Nihongo tiếng 28: Mẫu câu

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Mẫu câu bài 28

文型

例文

Học tiếng Nhật qua Giáo trình Minano Nihongo

15:47:51, 12-11-2014
2999 Lượt xem