Minnano Nihongo Bài 27: Ngữ Pháp

Học tiếng Nhật

 

Giáo trình Minano Nihongo みんなの日本語

 

Từ vựng bài 27

文法 : Ngữ pháp

1/ Động từ dạng khả năng:­

2/ ……..しか Vません:chỉ một chút

3/ CHỦ NGỮ 1 + は + Vます(ĐT dạng khả năng)が、CN2 は + Vません。

4/ Một số cấu trúc khác :

Học tiếng Nhật với Giáo trình Minano Nihongo

 

14:04:07, 12-11-2014
8420 Lượt xem