tâm phật và chúng sanh, cả ba không sai khác

tâm phật và chúng sanh, cả ba không sai khác