[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Cách mua hàng”

[Tiếng Nhật giao tiếp] – Hội thoại “Cách mua hàng”

Cách nói số tiền:

 Hỗ trợ học Hán Tự

3322 Lượt xem