Tính từ đuôi い 

Học tiếng Nhật Bản

 

Học tiếng Nhật qua từ vựng

 

Học tiếng Nhật qua tính từ đuôi い

Tính từ đuôi ~しい

 

Tính từ ngắn đuôi ~い

 

 

6505 Lượt xem