Tính từ đuôi Na trong tiếng Nhật

Tính từ đuôi Na trong tiếng Nhật

tính từ đuôi na 1 tính từ đuôi na 2

 

8512 Lượt xem