[Học tiếng Nhật] – Tổng hợp ngữ Pháp N4

Tổng hợp Ngữ pháp N4

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n4-p101-10

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n4-11-20

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-tieng-nhat-ngu-phap-n4-mau-cau-21-30

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-tieng-nhat-ngu-phap-n4-31-40

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n4-mau-cau-41-50

Chi tiết: http://daytiengnhatban.com/ngu-phap-n4-mau-cau-51-63-phan-cuoi

07:35:28, 13-12-2014
203 Lượt xem