Trợ từ が~ : nhưng (ngữ pháp n5)

Giải thích:
「が」Là một trợ từ nối tiếp và có nghĩa là “nhưng”. Khi dùng 「が」để nối
hai câu (mệnh đề) thì chúng ta được một câu.
Khi muốn miêu tả một hiện tượng tự nhiên thì dùng 「が」trước chủ đề đó.
Ví dụ:
タイ料理はおいしいですが、辛いです。Món Thái ngon nhưng cay.
雨が降っています. Trời đang mưa
休みの日は土曜日と日曜日です。Ngày nghỉ là ngày thứ 7 và chủ nhật
Chú ý:
「が」 Dùng trong 「しつれですが」hoặc 「すみませんが」để mở
đầu một câu nói nên không còn mang ý nghĩa để nối hai câu, mà chỉ còn
mang ý nghĩa nối tiếp mà thôi.
しつれですが、お名前は?Xin lỗi, bạn tên gì?
すみませんが、手伝ってもらえませんか?Xin lỗi, có thể giúp tôi được không?
Ngữ pháp n5
22:47:43, 08-04-2016
2763 Lượt xem