Trợ từ と~ : và (ngữ pháp n5)

Giải thích:
Khi nối 2 danh từ với nhau thì dùng trợ từ 「と」
Ví dụ:
野菜と肉を食べます。
Tôi ăn rau và thịt
Ngày nghĩ là ngày thứ bảy và chủ nhật
休みの日土曜日と日曜日です。
Ngữ pháp n5
22:45:48, 08-04-2016
2346 Lượt xem