Trợ từ “Ka” dùng trong các câu hoặc cụm từ

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp sử dựng trợ từ “KA” Sự liệt kê trong câu hoặc cùm từ

 

Ý nghĩa của KA ở đây là “Hoặc“,nghĩa là liệt kê những thứ ở đây và sau đó chọn lựa.

Ví dụ:

Lưu ý: KA giống như nhiều tiểu từ, có một số ý nghĩa.Trong ví dụ trên, nó cũng được dùng làm dấu hỏi ở cuối câu.

Học tiếng Nhật Bản

09:59:23, 19-11-2014
4178 Lượt xem