Trợ từ “Kara” lý do trong tiếng Nhật | Dạy Tiếng Nhật Bản

Trợ từ “Kara” lý do trong tiếng Nhật

Học tiếng Nhật Bản trực tuyến – Trợ từ tiếng Nhật “Kara – Lý do”

 

*Ở đây KARA có nghĩa là “bởi vì” hoặc “vì”

Ví dụ:

 

Học tiếng Nhật Bản

4567 Lượt xem