Trợ từ “MO” Bao gồm, loại trừ

*MO có nghĩa là “cũng”.Phụ thuộc vào từ mà nào mà nó theo sau câu, MO có thể thay thế WA,GA hoặc WO.Khi được dùng với một đông từ phủ định, ý nghĩa là“không”,hoặc “cũng không”

Ví dụ:

-Gohan mo suki desu

YOKO san wa, niku mo sakana no tabemasen

 Hỗ trợ học Hán Tự

 

16:01:14, 03-11-2014
4087 Lượt xem