Trợ từ tiếng Nhật “Ga: từ đánh dấu chủ ngữ”

Học tiếng Nhật Bản – Ngữ pháp tiếng Nhật “TRỢ TỪ GA TỪ ĐÁNH DẤU CHỦ NGỮ

 

GA đánh dấu những gì mà người Nhật gọi là chủ ngữ ngữ pháp của câu.

Hãy nghĩ về chủ ngữ theo hai cách sau đây:

+Thứ nhất,trong các phần mô tả trung tính về các hành động hoặc các tình huống có thể quan sát được.

Ví dụ:

Lưu ý: Trong các phần tương ứng phủ định của các câu này,WA chứ không phải GA, phải được sử dụng.
-Tegami wa kimasen deshita. thư đã không đến.

+Thứ hai,đối với sự nhấn mạnh đặc biệt,để phân biệt một người hoặc vật đặc biệt với tất cả những người hay vật khác.

Ví dụ:

-Khi một đại từ nghi vấn được dùng làm chủ ngữ của câu, GA cũng phải luôn được dùng.

Ví dụ:

 Học tiếng Nhật Bản

15:58:17, 21-11-2014
4879 Lượt xem