Trợ từ tiếng Nhật “HODO” Phạm vi hoặc mức độ

Học tiếng Nhật Bản – Trợ từ HODO Phạm vi hoặc mức độ trong tiếng Nhật

 

HODO có nghĩa là “nhiều bằng” hoặc “như”…và nó thường trong cấu trúc phủ định,mặc dù ý nghĩa là khẳng định.

Ví dụ: 

Khoảng, xấp xỉ – Với những thứ có thể được đếm, hodo có nghĩa là khoảng hoặc xấp xỉ

Ví dụ: 

 

Học tiếng Nhật Bản

15:09:59, 26-11-2014
5133 Lượt xem