[Từ điển Việt Nhật] 不 BẤT P5

正貿易 BẤT CHÍNH MẬU DỊ,DỊCH buôn lậu
BẤT MINH không minh bạch; không rõ ràng;sự không minh bạch; sự bất minh; sự không rõ rành
意に BẤT Ý bất thần;bất ý;bỗng dưng;không ngờ; đột nhiên; sơ hở; không đề phòng
幸をもたらす BẤT HẠNH hãm tài
BẤT TUYÊN Bạn chân thành!
安する BẤT AN,YÊN bồn chồn
吉の兆有り BẤT CÁT TRIỆU HỮU có triệu chứng ốm
可知論 BẤT KHẢ TRI LUẬN Thuyết bất khả tri
動の地位 BẤT ĐỘNG ĐỊA VỊ vững chân
信者 BẤT TÍN GIẢ kẻ đáng ngờ
道徳 BẤT ĐẠO ĐỨC thất đức
許複製 BẤT HỨA PHỨC CHẾ Giữ mọi bản quyền
自然な BẤT TỰ NHIÊN gắng gượng
確定申込 BẤT XÁC ĐỊNH THÂN VÀO chào hàng tự do
満を抱く BẤT MẪN BÃO làm nũng
注意する BẤT CHÚ Ý hớ hênh
正直な BẤT CHÍNH TRỰC giảo trá
BẤT ĐOÀN,ĐOẠN không ngừng
BẤT Ý đột nhiên;không ngờ;sự đột nhiên; sự không ngờ tới
幸な BẤT HẠNH hiểm nghèo
定期船の航海 BẤT ĐỊNH KỲ THUYỀN HÀNG HẢI chạy tàu rông
BẤT AN,YÊN không yên tâm; bất an;sự không yên tâm
BẤT CÁT chẳng lành; bất hạnh; không may;sự gặp điều chẳng lành; sự bất hạnh; sự khôn

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều