phap

Pháp và Việt ngữ là hai thứ tiếng có nguồn gốc khác nhau, nên có nhiều dị biệt trong cách nói, cách lập thành câu, và ngay trong đặc tính của các từ, các chữ. Trẻ em Việt khi đã quen dùng tiếng Việt rồi mới học tiếng Pháp sẽ gặp vài khó khăn do sự khác biệt của hai ngôn ngữ gây ra.

phap

Tất nhiên khi bắt đầu học một ngôn ngữ nào, điều bạn cần là có thể dùng để giao tiếp được với người nước ngoài. Để mở đầu cho chuỗi bài viết về cách sử dụng tiếng Pháp, tôi sẽ nói về cách chào hỏi bằng tiếng Pháp – cũng là bài học đầu tiên của tôi khi tiếp cận với tiếng Pháp.

phap

Les articles définis – Mạo từ xác định – le/la/les
– Chỉ danh từ mà cả người nói và người nghe đều biết nó cụ thể là gì (tương tự mạo từ the tiếng Anh)

phap

Trong tiếng Pháp 1 danh từ vừa có thể đếm được lại không đếm được tuỳ ngữ cảnh.
Do đó khi ở dạng không đếm được người ta dùng articles partitifs
Ở dạng đếm được thì dùng articles indéfinis