Từ vựng tiếng Hàn thông dụng

고생하다 vất vả
패배하다,지다 thua , bại >< 승리하다,이기다 thắng
ẩn 감추다, 숨다
hiểu 이해하다
ăn 먹다


hứa/hẹn 약속하다
ẩn 숨기다 
hưởng 즐기다
bác bỏ 거부하다
hướng dẫn 안내하다
bại 패배하다
kết thúc 끝나다
bán 팔다 
khẳng định 긍정하다
làm 하다, 만들다
bắt đầu 시작하다
làm thêm 잔업하다
bắt đầu 시작하다 
lành 원래대로 되다
bể 깨지다, 파멸하다 
lấy 취하다, 잡다, 뽑아내다
bị trị 통치받다 
lên 올라가다
bịa 위조하다 
lở 무너져 내리다, 부서지다
biến mất 사라지다, 변화하다 
mất 잃다
biết 알다
mua 사다
biệt ly 이별하다,
chia tay 헤어지다 
nắm 쥐다, 잡다
bỏ 버리다, 포기하다, 넣다
nên, phải 해야 한다
bổ sung 보충하다,
chia 나누다 
nghe 듣다 
bồi thường 쌓다, 보상하다 
nghỉ 쉬다
bối rối 어지럽다 
ngủ 자다
bổng 오르락, 드높다 
nói 말하다
bớt 줄이다, 감소하다 
nuôi 기르다, 부양하다
buộc 묶다
강요하다 ,강제하다 thúc ép, cưỡng ép , ép buộc
ôm 포옹하다
buồn ngủ 졸립다 
phổ biến 널리 보급하다
buông 풀다, 드리우다 
quan hệ 관계하다
cải 수정하다 
ra 나가다
căm 원한을 품다 
so sánh 비교하다
cầm 집다, 들다 
sum họp 모이다
cám ơn 감사하다 
suy nghĩ 생각하다
cần 필요하다 
tắm 목욕하다
cẩn thận 조심하다 
tăng 늘리다, 증가시키다
cay đắng 고생하다 
thành 이루다
chỉ 가르켜주다/가리키다 
thành công 성공하다
chi 지불하다 
thất bại 실패하다
chia tay 헤어지다 
thêm 늘리다, 덧붙이다
chờ đợi 기다리다 
thích 좋아하다
cho phép 허락하다 
thông tri 통지하다
có 가지다, 있다 
thống trị 통치하다
cố gắng 노력하다 
얻다,받다 nhận (quà, lời khuyen)
có thể 할 수 있다 
tìm 찾다
벗다 cởi (áo)
풀다cởi trói (dây) giải (đề thi), mở ,gỡ (gói đồ, thùng hàng)
해방시키다 giúp giải phóng cho
tôn trọng 존경하다
cuối cùng 끝내다 
trầm 가라앉다, 저하하다
cưỡng 강제하다 
trở nên 되다 (어떤 상태)
dạy 가르치다 
trở thành 되다 (인물, 지위)
đến 오다 
tự giác 자각하다
đi 가다 
ưng 응하다
dùng 사용하다 
uống 마시다
đừng 하지마라 
vào 들어오다
ghét 미워하다, 증오하다 
vỡ 깨지다 (그릇)
giảm/giảm bớt 줄이다, 감소하다 
xem, nhìn, thấy 보다 
giữ 유지하다 
xuất hiện 나타나다
hiện 나타나다 
xuống 내려가다
yêu 사랑하다

10:51:06, 16-04-2015
4727 Lượt xem