Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y

Học tiếng Nhật Bản – Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Y

 

 Các chứng bệnh

II. Các từ thường dùng trong bệnh viện

IV. Các mẫu câu thường dùng khi gặp Bác sỉ

 Học tiếng Nhật Bản

11617 Lượt xem