301 Câu đàm thoại tiếng Hoa từ 1-100

301 Câu đàm thoại tiếng Hoa

Danh sách từ 1-100

1你好Nǐ hǎoHello there
2你好吗?nǐ hǎo ma?How are you?
3很好Hěn hǎoWell
4我也很好wǒ yě hěn hǎoI am fine too
5你早nǐ zǎoGood morning
6你身体好吗?nǐ shēntǐ hǎo ma?Are you well?
7谢谢XièxièThank you
8再见zàijiànGoodbye
9你工作忙吗?nǐ gōngzuò máng ma?Are you busy at your job?
10很忙你呢?Hěn máng nǐ ne?Busy How about you?
11我不太忙Wǒ bù tài mángI’m not too busy
12你爸爸妈妈身体好吗?nǐ bàba māmā shēntǐ hǎo ma?Your mom and dad well?
13我叫玛丽Wǒ jiào mǎlìMy name is Mary
14认识你很高兴rènshí nǐ hěn gāoxìngNice to meet you
15您贵姓?nín guìxìng?Your name?
16你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzì?what is your name?
17他姓什么?Tā xìng shénme?What is his name?
18他不是老师,他是学生Tā bùshì lǎoshī, tā shì xuéshēngHe is not a teacher, he was a student
19他是谁?tā shì shuí?who is he?
20我介绍一下儿Wǒ jièshào yīxià erI introduce children
21你去哪儿?nǐ qù nǎ’er?where did you go?
22张老师在家吗?Zhāng lǎoshī zàijiā ma?Zhang home?
23我是张老师的学生。Wǒ shì zhāng lǎoshī de xuéshēng.I am a student Zhang.
24请进!Qǐng jìn!Come in!
25今天几号?Jīntiān jǐ hào?Today?
26今天十月三十一号Jīntiān shí yuè sānshíyī hàoToday, October 31
27今天不是星期四,昨天星期四jīntiān bùshì xīngqísì, zuótiān xīngqísìToday is not Thursday, yesterday Thursday
28晚上你做什么?wǎnshàng nǐ zuò shénme?What do you do at night?
29你的生日是几月几号?Nǐ de shēngrì shì jǐ yuè jǐ hào?Your birthday is a few months a few numbers?
30我们上午去他家,好吗?Wǒmen shàngwǔ qù tā jiā, hǎo ma?We went to his house in the morning, okay?
31你家有几口人?Nǐ jiā yǒu jǐ kǒu rén?How many people are there in your family?
32你爸爸做什么工作?Nǐ bàba zuò shénme gōngzuò?What your father do the job?
33他在大学工作Tā zài dàxué gōngzuòHe worked at the university
34我家有爸爸,妈妈和一个弟弟wǒjiā yǒu bàba, māmā hé yīgè dìdìMy family has a father, mother and a younger brother
35哥哥结婚了?gēgē jiéhūnle?Brother married?
36他们没有孩子Tāmen méiyǒu háiziThey had no children
37现在几点?xiànzài jǐ diǎn?What time is it now?
38现在七点二十五分Xiànzài qī diǎn èrshíwǔ fēnNow seven twenty-five
39你几点上课?nǐ jǐ diǎn shàngkè?Some classes you?
40差一刻八点去Chà yīkè bā diǎn qùSeven forty-five go
41我去吃饭wǒ qù chīfànI am going to eat
42我们什么时候去?wǒmen shénme shíhòu qù?When do we go?
43太早了Tài zǎoletoo early
44我也六点半起床wǒ yě liù diǎn bàn qǐchuángI have to get up at half past six
45你住在哪儿?nǐ zhù zài nǎ’er?Where do you live?
46住在留学生宿舍Zhù zài liúxuéshēng sùshèStudents live in dorms
47多少号房间?duōshǎo hào fángjiān?No. How many rooms?
48你家在哪儿?Nǐ jiā zài nǎ’er?Where is your home?
49欢迎你去玩儿Huānyíng nǐ qù wán erYou are welcome to play
50她常去tā cháng qùShe frequented
51我们一起去吧wǒmen yīqǐ qù baWe go together
52那太好了nà tài hǎoleThat’s great
53八搂在九楼旁边bā lǒu zài jiǔ lóu pángbiānEight hug alongside the ninth floor
54去八楼怎么走?qù bā lóu zěnme zǒu?How to go to the eighth floor?
55那个楼就是八楼Nàgè lóu jiùshì bā lóuThe House is on the eighth floor
56请问,邮局在哪儿?qǐngwèn, yóujú zài nǎ’er?Excuse me, where the post office?
57往前走,就是邮局Wǎng qián zǒu, jiùshì yóujúTo move forward, that is, post office
58邮局离这儿远不远?yóujú lí zhè’er yuǎn bù yuǎn?Post office far from here?
59百货大楼在什么地方?Bǎihuò dàlóu zài shénme dìfāng?Department Store in what areas?
60在哪儿坐汽车?Zài nǎ’er zuò qìchē?Where take the car?
61您要什么?Nín yào shénme?What do you want?
62苹果多少钱一斤?Píngguǒ duōshǎo qián yī jīn?How much is a pound of apples?
63两块五(毛)一斤Liǎng kuài wǔ (máo) yī jīnTwo five (gross) a pound
64您要多少?nín yào duōshǎo?How much do you want?
65您还要别的吗?Nín hái yào bié de ma?You also else?
66我要买橘子Wǒ yāomǎi júziI want to buy oranges
67橘子太贵了júzi tài guìleOrange too expensive
68您尝尝nín cháng chángYou try
69天冷了tiān lěngleCold weather
70我想买件毛衣wǒ xiǎng mǎi jiàn máoyīI want to buy a sweater
71星期天去,怎么样?xīngqítiān qù, zěnme yàng?Sunday go, how?
72星期天人太多Xīngqítiān rén tài duōSunday too many people
73我看看那件毛衣wǒ kàn kàn nà jiàn máoyīI look at that sweater
74这件毛衣我可以试试吗?zhè jiàn máoyī wǒ kěyǐ shì shì ma?This sweater I can try?
75这件毛衣不大也不小Zhè jiàn máoyī bù dà yě bù xiǎoThis sweater is not too small
76好极了hǎo jílegreat
77这路车到天安门吗?zhè lù chē dào tiān’ānmén ma?This bus to Tiananmen it?
78我买两张票Wǒ mǎi liǎng zhāng piàoI bought two tickets
79到天安门还有几站?dào tiān’ānmén hái yǒu jǐ zhàn?There are a few points to Tiananmen Square?
80天安门到了Tiān’ānmén dàoleTiananmen Square to the
81哪儿上的?nǎ’er shàng de?Where on?
82去语言文化大学要换车吗?Qù yǔyán wénhuà dàxué yào huàn chē ma?To Language and Culture University to change it?
83我会说一点儿汉语Wǒ huì shuō yīdiǎn er hànyǔI can speak a little Chinese
84换几路车?huàn jǐ lù chē?For a few road cars?
85我没钱了Wǒ méi qiánleI have no money
86听说,饭店里可以换钱tīng shuō, fàndiàn lǐ kěyǐ huànqiánI heard, the hotel where you can change money
87这儿能不能换钱?zhè’er néng bùnéng huànqián?Can I change money here?
88您带的什么钱?Nín dài de shénme qián?What money your belt?
89请您写一下儿钱数Qǐng nín xiě yīxià er qián shùPlease write about the children money
90情数一数qíng shǔ yī shǔLove count
91时间不早了shíjiān bù zǎoleThe hour is late
92我们快走吧!wǒmen kuàizǒu ba!We quickly go!
93这是新出的纪念邮票Zhè shì xīn chū de jìniàn yóupiàoThis is a new commemorative stamp out
94还有好看的吗?hái yǒu hǎokàn de ma?There are good-looking it?
95这几种怎么样?Zhè jǐ zhǒng zěnme yàng?These types how?
96请你帮我挑挑Qǐng nǐ bāng wǒ tiāo tiāoPlease help me choose
97一样买一套吧yīyàng mǎi yī tào baLike to buy a bar
98我要打国际电话wǒ yào dǎ guójì diànhuàI want to make an international call
99地区号是多少?dìqū hào shì duōshǎo?Region number?
100电话打通了Diànhuà dǎtōnglePhone to get through

Bài học liên quan

Bài học xem nhiều

Tiếng Nhật chuyên ngành

Tiếng Nhật giao tiếp

Ngữ pháp tiếng Nhật

Cẩm nang tiếng Nhật

Sách tiếng Nhật